Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Förutsägelser i horoskopet

Hur astrologin visar framtiden


Horoskopet som sådant ger en bild av personens karaktärsdrag, anlag, förmågor och oförmågor, hur det rent generellt står till med hans liv och förutsättningar.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Men astrologin har också metoder för att mer detaljerat kunna påvisa skeden och händelser, såväl vad gäller deras art som tidpunkterna då de inträffar. Detta görs med hjälp av transiter och progressioner.

       Transiter är de mest använda i astrologin. De bygger på jämförelser mellan horoskopets planetpositioner och planeternas fortsatta rörelser utefter zodiaken. Man bevakar hur planeternas dagliga rörelser genom solsystemet förhåller sig till horoskopets fixa planetpositioner, och när aspekter mellan dessa uppträder kallas de för transiter. Så återkommer till exempel solen varje år vid ungefär samma datum till platsen den har i födelsehoroskopet, vilket är personens astrologiska födelsedag. Det kan variera en dag hit eller dit, beroende på vårt system med skottår.

       Progressioner finns det i huvudsak två sorter av, vilka båda är lika knepiga att finna den astrologiska logiken bakom:

       Primärprogressioner används sparsamt av astrologer. Där ser man uteslutande till själva horoskopet, och avstånden mellan planeterna symboliserar tidpunkterna. En grad i horoskopet motsvarar ett år i människans liv. Ingen planet rör sig i verkligheten med den hastigheten, men kanske döljer sig bakom metoden en holistisk uppfattning, att det stora speglar sig i det lilla.

       Sekundärprogressioner är de vanligast använda progressionerna. Där studeras de verkliga planetrörelserna, den omedelbara tiden efter födelsen, och hur de förhåller sig till födelsehoroskopet. Ett dygns förflyttning sägs visa på ett år i människans liv.

       Solen är den enda som förflyttar sig ganska precis en dag per dygn, varför dess förflyttning blir densamma i primär- och sekundärprogression. Man kan sålunda tänka sig att det är solens rörelse som givit upphov till båda metoderna. Det är också solens förflyttning som sägs vara den absolut väsentligaste i progressioner — för många astrologer den enda av betydelse.

       Dessa tre tekniker för förutsägelser utgör ett alldeles speciellt kapitel i astrologin, som även astrologer själva ofta ställer sig ganska tveksamma till. Även om man accepterar tanken på samband mellan planeterna och människors liv, kan det vara svårt att se någon förklaring på hur transiter och i synnerhet progressioner skulle ha något samband med personers öden. Det hindrar inte att en mängd astrologer lägger väldig vikt vid dessa och därur hämtar information som de har stort förtroende för.

       Planeternas betydelse i transiter och progressioner motsvarar förstås deras krafter i födelsehoroskopet. En Mars som ställer sig i aspekt med någon punkt i horoskopet signalerar alltså komplikationer eller krafttag, en Jupiter välgång och tursamhet, till exempel. Observera att man inte baserar förutsägelser på ascendentens eller Medium Coelis rörelser.

       När man talar om transiter, men för enkelhets skull även progressioner, kallas planeten i födelsehoroskopet, som ständigt har samma position, stationär — och den som rör sig benämns transiterande.


Planeternas betydelse i transit och progression

 

FÖRUTSÄGER

solen

månen

Merkurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

uppmärksamhet, angelägenhet

behov, längtan, känslosvall

tankar, samtal, yttranden

kreativitet, förlösning

konstruktivitet, besvär

tursamhet, utveckling

ansvar, plikter

upptäckter, insikter

idéer, fantasi, visioner

överraskningar, förändringar


       Avgörande för planeternas betydelse i transit och progression är dels vilken hastighet de har genom zodiaken, dels vilken aspekt de bildar med planetpunkter i födelsehoroskopet. Planeter som rör sig kvickt runt zodiaken återkommer ofta i sina aspekter med horoskopet, så deras betydelse är mer vardaglig. De som rör sig så långsamt att de blott en gång i livet bildar en viss aspekt, innebär förstås ett mycket mer omfattande skede.

       Därför är i tur och ordning månen, Merkurius och Venus de lättviktigaste, som bildar sina aspekter flera gånger om året — i månens fall så ofta som en gång i månaden. Sedan följer solen, Mars och så vidare ut till Pluto, den långsammaste. Se gärna tabellen över planeternas hastigheter i kapitlet om planeterna.

       Transiter och progressioner med födelsehoroskopets husgränser bör också uppmärksammas i tolkning. När en transit planet kommer in över gränsen till ett hus, visar den på aktivitet och händelser som har med detta hus att göra. Viktigast är det då förstås om det sker med hus som redan i födelsehoroskopet har stor betydelse i människans liv.

       Aspekternas betydelse i förutsägelser är förstås i enlighet med deras egenskaper, där konjunktionen är den viktigaste, därnäst opposition, trigon, kvadratur och sextil — alltså precis den ordning som i andra sammanhang är den brukliga. Hur de ska tolkas i förutsägelsen är lite svårare att fåordigt sammanfatta, men det sker på ungefär samma sätt som aspekterna i själva födelsehoroskopet tolkas.


Aspekterna i transit och progression

konjunktion        Konjunktion står för sammansmältning av två krafter, så att de blir som en. I transit eller progression betyder det framför allt att den stationära planeten aktiveras och tränger fram i människans liv — den transiterande planeten beskriver hur det sker, i vilken anda och stämning.

opposition        Opposition visar när den stationära planetens uttryck blir hämmat, återhållet eller försummat, till förmån för saker som sker där den transiterande planeten passerar i horoskopet. I regel är det oönskat och olämpligt för den det drabbar, och kan leda till en lång tids motgångar.

trigon        Trigon visar hur något som händer där transiten passerar har en förmåga att också uppmuntra, hjälpa, förenkla det som den stationära planeten åstadkommer i horoskopet. Trigonen signalerar välgång och efterlängtade timanden.

kvadratur        Kvadratur visar på konflikt mellan händelser där transiten passerar och det som den stationära planeten står för i horoskopet. Det är arbetsamt och krångligt, men kan ofta ge förlösande resultat — eller, om det vill sig illa, förstöra en del av vad som tidigare byggts upp.

sextil        Sextil visar på lösningar och smidiga resultat, som den transiterande planeten ger den stationära. Saker som sker där transiten äger rum återverkar positivt på den stationära planetens fält. Möjligheter erbjuder sig.

       För att man ska kunna använda sig av transiter och progressioner är det nödvändigt med exakta horoskop, där de beräknade planetpositionerna verkligen är på absolut rätt grad — gärna också del av grad. De tabeller som finns i denna bok kan dock ge någon grads fel, om det vill sig illa, så man bör vid förutsägelser vara medveten om detta.

       Den som vill ha ett alldeles exakt horoskop bör antingen skaffa sig en efemerid som ger planetpositionerna för varje dag i stället för var tionde, eller vända sig till någon som kan erbjuda datorberäknade horoskop.


Transiter

Horoskopet är en bild av stjärnhimlen vid födelseögonblicket. Det beskriver personens karaktärsdrag och anlag och generellt hur hans liv kommer att gestalta sig. Den bilden förändrar sig inte under livets lopp. Vad som däremot hela tiden ändras är planeternas positioner där ute i rymden. De rör sig oavbrutet i sina banor runt zodiaken och bildar ständigt nya konstellationer.

       Man kan jämföra de aktuella planetrörelserna med de planetpositioner som horoskopet markerar och studera när de bildar aspekter med varandra. Dessa kallas transiter. Passager, om man så vill. När till exempel en planet på stjärnhimlen går över den punkt i zodiaken som är solens position i en människas födelsehoroskop, begår de en transit konjunktion, som kan tolkas astrologiskt.

       Transiterna markerar framför allt sinnesstämningar och mer vardagliga händelser och skeden. Om solen i en persons horoskop korsas av Mars, känner han sig vid det tillfället betydligt mer energisk och kanske mer lättretlig än vanligt. Den känslan tilltar när Mars närmar sig solens exakta position och avtar när Mars lämnar den.

       Det handlar vid transiter om var i vardagen det flyter bra och var det trasslar till sig. De vanligaste transiterna — med månen, Merkurius, Venus och solen — markerar sällan några större händelser, men naturligtvis brukar variationerna i en persons sinnesstämningar manifestera sig i mer eller mindre betydelsefulla handlingar och händelser. Mindre allvarliga sjukdomar, perioder av dålig koncentration eller håglöshet, trassel på jobbet och bråk i familjen, är alltihop sådant som skulle kunna spåras till transiter. Likaså förstås positiva motsvarigheter av samma dignitet.

       Dock gäller alltid själva födelsehoroskopets utsaga först och mest. Om man enligt detta inte är särskilt sjuklig av sig, kan transiter inte åstadkomma stort mer än snabbt övergående snuvor och liknande, om däremot horoskopet visar på stora svagheter i hälsan, kan transiterna bli riktigt besvärliga.

       När det gäller de långsammare planeterna, framför allt Jupiter och utåt i solsystemet, är deras transiter så sällsynta att de får en mycket större betydelse. Om Pluto, den allra långsammaste av planeterna, passerar över födelsehoroskopets sol är det av största betydelse — för det sker aldrig mer än en gång i en människas liv, och för många blir det aldrig av. Då kan man räkna med att transiten visar sig i någon avgörande händelse, av sådan betydelse att varje människa skulle ge den ett ordentligt utrymme i sina memoarer.

       Transiternas betydelse avgörs också av vilka punkter i horoskopet de sker med. Solen, ascendenten och månen är viktiga i varje horoskop, så om de hamnar i transiter märks det tydligare än till exempel för Merkurius eller Medium Coeli. Men planeter i horoskopet kan ha förstärkt betydelse genom aspekter eller placering i härskartecken, och så vidare. Sådana planeter är förstås också extra "lyhörda" för transiter.

       Den typ av horoskop som står att läsa i tidningarna bör, seriöst utförda, bygga på transiter. Man tar då bara hänsyn till solen i födelsehoroskopet (det stjärntecken man sägs vara född i) och ser efter vad för planetrörelser på stjärnhimlen som bildar aspekt med detta stjärntecken. Det blir dock aldrig särskilt exakt, eftersom ett stjärntecken omfattar 30 dagar och lika många grader av zodiaken. Sker till exempel en konjunktion i början på stjärntecknet, har det ingen som helst betydelse för dem som är födda i slutet på samma stjärntecken. En del blir ju ändå sagt, men det är mest slumpmässigt hur väl det stämmer på olika människor födda i samma stjärntecken.

       När solen på sin bana korsar horoskopets solposition är detta den sanna astrologiska födelsedagen. Man kan uppställa horoskop för detta ögonblick och får på så vis en god uppfattning om hur det följande året kommer att gestalta sig. Denna metod kallas solretur.

       Solreturen behöver inte inträffa precis vid det klockslag och datum då man föddes, eftersom vårt system med skottår ruckar på harmonin. Mer än en dag före eller efter ska det dock inte bli något år.


Progressioner

Progressionerna sägs markera enbart de allra viktigaste händelserna i en människas liv. De visar på skeden som har en varaktig inverkan eller åtminstone gör mycket starkt intryck på personen. Stora framgångar eller bakslag, vändpunkter, olyckor eller genombrott. Allt sådant som är tillräckligt signifikant för att beredas plats i memoarerna.

       Primärprogressionen är den minst använda, och sägs visa på alla de viktigaste händelserna i livet. Den bör märkas tydligt när den dyker upp och lämna lika tydliga spår efter sig.

       För att beräkna primärer markerar man avståndet mellan planeter och tänker sig sedan att den ena planeten rör sig mot den andra, eller från den andra (alla rörelser sker moturs), tills de bildar en aspekt. Antalet grader som planeten då måste ha förflyttats, är lika med antalet år det dröjer från födelsen tills denna händelse inträffar.

       Om till exempel solen befinner sig i 10° Jungfrun och Saturnus i 10° Lejonet, måste Saturnus flyttas 30° i zodiaken för att komma i konjunktion med solen. Det betyder att personen vid trettio års ålder råkar ut för något, som symboliseras av planeternas tänkta möte i horoskopet.

       De inblandade planeterna kan sägas visa på vad det är som händer — vilka grundläggande krafter som är inblandade. Zodiaktecknen som planeterna då står i visar hur händelsen kan beskrivas, vilken karaktär den har, vilken anda den sker i. Husen de befinner sig i visar var händelsen utspelar sig, i vilka livsmiljöer, vilka sidor av livet.

       Aspekternas art visar vad för typ av händelse det är fråga om. Konjunktioner visar på långsamma, utsträckta skeden, som innebär mer varaktiga förändringar i personens livsvillkor och omständigheter. Likaså kan de visa på större förändringar av personens karaktär och inställning till livet. Kvadraturer och sextiler visar på snabba händelser, som inte alltid är av särskilt varaktig karaktär — vad man gör och vad man råkar ut för.

       Man brukar sällan ta hänsyn till fler primärer än de som sker med solen, ascendenten och eventuellt de andra planeter som har särskilt stor betydelse i horoskopet (till exempel horoskopets härskare, soltecknets härskare och eventuella planetkonjunktioner).

       Det är sällan särskilt lätt att tolka primärer och de kräver ofta betydligt mer intuition än kunskap. Man bör hålla i minnet den karaktär som horoskopet rent generellt beskriver, för samma progression kan förstås innebära helt olika saker för olika människor. Dessutom bör man se efter hur de planeter, stjärntecken och hus som är inblandade i progressionen är markerade i födelsehoroskopet. En svagt placerad planet i födelsehoroskopet är en svag planet även i progressionen.

       Sekundärprogressionen är den vanligare använda av de två, men ändå inte alls så flitigt praktiserad som transiter. Den sägs visa på de allra mest omstörtande, dramatiska händelserna i livet, hur livets förlopp gestaltar sig rent allmänt och var den största dramatiken är att förvänta — med andra ord ungefär detsamma som för primärerna. Livets perioder, faser och brytningstider kanske lättare går att läsa i sekundärerna.

       Man markerar här planeternas verkliga förflyttning på stjärnhimlen längs zodiaken, dagarna efter födelsen, och låter varje dygn representera ett år i människans liv. De aspekter som bildas mellan de rörliga planeterna och de stationära visar då på händelser eller vändpunkter i livet. Antalet dagar fram till aspekten är lika med antalet år från födelsen tills det sker.

       De flesta planeter rör sig så långsamt att skillnaden inte märks ens på 90 dagar, men för solen, Merkurius, Venus och Mars hinner det bli en bra bit. Månen gör mer än ett varv per månad, så få astrologer bryr sig om att notera dess sekundärer.

       När man tolkar sekundärerna bör man först och främst minnas de rörliga planeternas hastighet. Ju lägre den är, desto större betydelse ska sekundärprogressionen ges. Det är med denna metod rimligt att uppmärksamma varje transiterande planets progression med varje stationär planet.

       I övrigt tolkas sekundärerna på samma sätt som primärer.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu