Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Horoskopets tyngdpunkter

Tolkning av tyngdpunkterna


När man nu har svept med sitt skarpsynta öga över horoskopets helhet och alla detaljer, blir det mer än nödvändigt att förstå var dess tyngdpunkter ligger.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Vilka planeter, hus och zodiaktecken som är speciellt viktiga, och var tolkningens tonvikt ska ligga.

       Det är till exempel självklart att hus utan planeter spelar långt mindre roll i horoskopet, än sådana som innehåller någon eller flera. Det är lika uppenbart att stora planetkoncentrationer i ett enda stjärntecken markerar en betydande sida av karaktären. Mycket av det som ger delar av horoskopet en förstärkt betydelse har nämnts tidigare, men med risk för upprepning går jag i det följande igenom de viktigaste hänsynen.


Sol, ascendent och måne

Av planetpunkterna är det tveklöst att solen, ascendenten och månen spelar en stor roll i varje horoskop. Solen för att den är en bild av människans ande, hennes väsens centrum, ascendenten för att den kommer till tydligt uttryck i gestalten och bestämmer hela hussystemets läge i horoskopet, och månen för att den visar på människan som besjälad varelse, hennes känslor, instinkt och själsliga sida.
solen        Det är lämpligt, när man tolkat ett helt horoskop, att gå tillbaka till dessa tre planetpunkter och granska dem på nytt, nu i ljuset av vad man tidigare kommit fram till om horoskopets karaktär. De utgör ett slags treenighet. Solen kan sägas visa på det verkliga jaget, det som råder bortom och runtom och genom alla andra karaktärsfenomen. Ascendenten står för det ytliga jaget, det som formas av medvetandet, av rollspel och attityd, och är det som andra människor mest berörs av. Månen ligger närmast det dolda jaget, det undermedvetna, drifternas och de medfödda behovens jag. Månen säger mycket om arvet, om människorasens och människodjurets villkor. Detta gör också att månens roll är diffusare än de båda andras.

       Solen och ascendenten behandlas ofta som ett slags motsatspar, eller som komplement till varandra. Vad man är, respektive vad man låtsas vara. Det finns alltid en spänning mellan dem, ett förhållande av ömsesidigt utbyte. Solen är på ett subtilt vis den bestämmande, och ascendenten dess tjänare som — hur galet det än verkar — alltid går dess ärende. Aspekter mellan de båda visar klart hur det utbytet fungerar, och därmed hur enad eller splittrad personligheten är.
Ascendenten        Man bör komma ihåg att även utan aspekter jämföra solens och ascendentens positioner. Om båda ligger i samma zodiaktecken, till exempel Lejonet, säger man att personen är ett dubbellejon, och kommer då tveklöst att tydligt visa på detta stjärnteckens karaktärsdrag.

       Solen och månen är en annan sorts par i horoskopet. Det faderliga och det moderliga, brukar man tala om. I horoskopet visar solens position på personens förhållande till sin far, och månens position på förhållandet till modern. Vidare kan man säga att solen betecknar den egna kapaciteten och det egna uttrycket, medan månen står för arvet och det betingade eller inlärda. Förhållandet mellan de två visar på hur människans viktigaste inre motivationer sam- eller motverkar.

       Solen har fortfarande huvudrollen. Vid exempelvis en opposition mellan sol och måne, är det rimligare att säga att arv och fostran står i motpol till personens verkliga väsen och därför oftast förskjuts, än att göra dem jämlika och hävda en ömsesidig opposition. Solen står inte i opposition eller något annat förhållande till andra krafter — det är de andra som förhåller sig till den. Man måste minnas solens suveränitet. Dominansen kan dock ofta vara väldigt väl dold i en persons uttryck.
månen        Månens relation till solen antyder det som rör människans inre harmoni eller frustration, om hon är tillfreds med sig själv och sitt livs förlopp, eller djupt missnöjd. Den inre ron eller oron.

       Ascendenten och månen är ganska klara motsatser. Den ena visar hur man uppträder, vem man verkar vara och vad som syns på ytan. Den andra speglar det innersta, det fördolda och de omedvetna behoven. Månen är något mer av en huvudroll än ascendenten, som närmast är ett skal, en fasad, och inte en egentlig drivkraft. Därför är det personens yttre som förhåller sig till hennes själ, och inte tvärt om. Antingen kan gestalten ge gott om utrymme för de inre behoven, eller kan den försöka kväsa eller förtränga dem — eller någon nyans däremellan.

       I förhållandet mellan dessa två föds frustrationer och hämningar, eller frigjordhet och förnöjsamhet.


Planeterna

För de övriga planetpunkterna gäller att deras betydelse i horoskopet avgörs av hur starkt de är markerade. Självklart bör planeter i konjunktion eller placerade i sitt härskartecken eller härskarhus observeras extra. Likaså spelar en planet som via ett flertal tydliga aspekter är förbunden med andra punkter en särskilt stor roll i horoskopet. En särskild dignitet faller alltid på de planeter som härskar över det zodiaktecken som ascendenten respektive solen är placerad i.

       Man lär sig över huvud taget mycket på att resonera angående detaljernas anknytningar till varandra. Vill man till exempel studera Jupiters karaktär räcker det inte med att betrakta planetens position och dess aspekter. Man bör också se hur det är ställt med Skytten, Jupiters härskartecken, och nionde huset, dess härskarhus. Likaledes är det värt att se var de planeter befinner sig, som härskar över stjärntecknet och huset Jupiter är placerad i.

       På samma sätt är analysen av fjärde huset inte komplett förrän man studerat månens och Kräftans positioner.

       Om planetpunkterna ska rangordnas efter betydelse, oavsett hur de är förstärkta eller försvagade i horoskopet — vilket är vanskligt att göra — skulle ordningsföljden bli ungefär som följer. Men det är bara tänkt som en fingervisning åt den begynnande astrologen, inte alls något reglemente.


Planetpunkternas ungefärliga rangordning i horoskopet

solen        Solen är den tyngsta, mest centrala faktorn i ett horoskop, även i försvagad position. Skulle solen stå väldigt svagt i ett horoskop, ska detta ses som en utmärkande egenskap av stor vikt — det berättigar inte till att tona ner solens roll.

månen        Månen är långt ifrån så tydlig i effekt som den är viktig. De behov och den känslomässiga grundkaraktär som månens placering visar på, genomsyrar på sitt dolda sätt människans hela liv och styr mycket av hennes handlande.

Ascendenten        Ascendenten styr husens placering, därmed de tydligaste sidorna av den mänskliga karaktären. Har man svårt att konkretisera bilden av en karaktär, är det med hjälp av husen och ascendenten man når tydliga bilder. Ascendenten är ursprunget till vad människan visar av sig själv, och hur hon visar det.

Jupiter        Jupiter brukar i traditionell, västerländsk astrologi inte ges så särskilt stor betydelse — kanske mest för att dess yttringar är svåra att peka på. I kinesisk astrologi, däremot, har den huvudrollen. Huruvida ett år är Apans eller Hästens, och så vidare, avgörs av var Jupiter är placerad. Planeten rör sig ungefär ett zodiaktecken per år. Dess inflytande är därför allmänt till sin karaktär, men i hussystemet visar sig var den kommer till uttryck i det individuella livet. Att lära sig förstå denna den största av himlakropparna och dess inverkan bör vara ordentligt belönande för astrologen.

Venus        Venus är inte bara kärlekens utan också kreativitetens planet. Den utgör ett slags positivt centrum i horoskopet, betonar talang och intresse och spelar i denna sin roll en stor betydelse. Den är också alltid nära solen — aldrig mer än två stjärntecken eller hus ifrån — vilket skänker den en extra dignitet. Venus är också jordens närmaste granne, placerad innanför jordens bana.

Mars        Mars är jordens närmaste granne på bana utanför jordens, och innehåller en hel del kraft som kan verka både konstruktivt och destruktivt. Planetens position i horoskopet är aldrig betydelselös, och definitivt något man ska se upp med. Man kan räkna med att Marskraften kommer till ganska tydliga uttryck i varje människas liv.

Saturnus        Saturnus är en stor och tung kraft som i viss grad står i ett slags motpol till Jupiter. Eftersom planeten är fast knuten till arv och tradition, har dess verkan en klarhet och auktoritet som sällan låter sig vara osynlig. Man bör med tanke på dess långsamma rörelse över zodiaken dock lägga större vikt vid dess placering i hus än i stjärntecken.

Medium Coeli        Medium Coeli är inte en punkt som i särskilt hög grad manifesterar sig tydligt för människans omgivning, men för henne själv spelar dess position en viktig roll. Eftersom den säger mycket om en persons uppfattning av sig själv, skvallrar den också om hur personen kommer att ta en horoskoptolkning till sig. När det gäller att presentera horoskopet får man stor hjälp av att vara medveten om Medium Coelis plats, och även av att för personen klargöra dess roll i relation till det övriga horoskopet, så att han förstår sina egna reaktioner.

Merkurius        Merkurius kommer sällan utanför solens stjärntecken och hus, varför den mest är en komplettering till solen utan alltför stor egen betydelse. Ju längre den drar sig från solen — om än aldrig längre än till stjärntecknet eller huset bredvid, maximalt 28° — desto större blir dess egen inverkan. Merkurius är dock inte en särskilt kraftfull planet, men i sin närhet till solen kan man se den som ett slags förtydligande länk till människans andliga jag — en budbärare och tolk, som sin namne guden.

Uranus        Uranus är den första av de så kallade generationsplaneterna, vilket syftar på att de rör sig så långsamt genom zodiaken att hela generationer i stort sett har samma position i zodiaken. Det är också orsaken till att de står sist på denna rangordning. I husen kan de dock hamna var som helst, varför man med dessa tre planeter alltid ska lägga större vikt vid husplatsen än stjärnteckenplatsen. Om andra beståndsdelar i horoskopet förstärker planetens kraft, kan man dock ge dess plats i zodiaken en större betydelse. Uranus är den kanske mest sublima och abstrakta planeten i horoskopet, med släktskap till Merkurius och Jupiter. Den spelar en stor roll på sitt sätt, men det är närmast omöjligt att se dess kraft i konkret manifestation.

Neptunus        Neptunus är den andra generationsplaneten. Eftersom den rör fantasi och dröm, som övriga planeter har ringa att skaffa med, är den aldrig betydelselös. Men olika människor har naturligtvis olika kraftiga utslag eller tonvikter här. Det är alltid intressant att studera förhållandet mellan denna planet och Venus, eftersom de har ett visst släktskap.

Pluto        Pluto är den tredje generationsplaneten, och så vitt man ännu vet den yttersta i solsystemet. Många astrologer hävdar dock bestämt att det finns fler där ute. Pluto är en dramatisk planet, aldrig helt oskadliggjord eller passiviserad. Den har ett visst släktskap med Mars, och tar sig därför konkretare uttryck än de båda andra generationsplaneterna, men samtidigt i sådana sammanhang att det kan vara svårt att se riktigt hur. Pluto har ett stort inslag av mysterium över sig.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu