Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Horoskopets detaljer

Tolkning av de små detaljerna


I det föregående kapitlet gick jag igenom metoder att närma sig ett horoskop och skaffa sig en första, väsentlig men långt ifrån fullständig, helhetsbild av det. Dess allmänna karaktär.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       När detta är gjort och man skaffat sig vad man tycker är en klarare utgångspunkt för en fördjupning i horoskopets karaktär, då är det dags att syna detaljerna.

       I första hand är detaljerna förstås detsamma som horoskopets beståndsdelar, såsom zodiaktecknen, husen, planetpunkterna och aspekterna. Här går jag dock vidare till särskilda omständigheter när det gäller dem, för att visa vägen till en djupare granskning av horoskopet. Vi ska utveckla analysen och använda ett kraftigare förstoringsglas.


Zodiakens dekader

Redan när det gäller zodiaken kan man nyansera tolkningen genom att dela upp varje stjärntecken i tre delar om 10° var, dekader (även kallade dekaner), såsom tidigare nämnts. Varje dekad motsvarar var sitt av tillstånden kardinal, fast och rörlig. Ett kardinalt stjärntecken är naturligtvis inte rörligt till sin karaktär i sin tredje dekad — men inte fullt så kardinalt som i första dekaden. Det är alltså fråga om nyanser, vilka spelar en inte så liten roll när man vill tränga djupare in i en förståelse av horoskopet och få en klarare beskrivning av dess karaktärer.

       Det enklaste sättet att redogöra för dekadernas betydelse är att behandla dem i alla de tolv zodiaktecknen. Observera att ett stjärnteckens dekader har anstrykning av de stjärntecken i samma element, som har de tillstånd dekaderna avbildar. Fiskarnas kardinala dekad, till exempel, påminner om det kardinala vattentecknet, Kräftan. Men minns att varje zodiaktecken alltid i grunden är sig självt, så varje nyansering görs med detta i minnet. Fiskarna är sökandets och trons stjärntecken i alla sina dekader, om än denna karaktär kan tendera åt olika håll.


Zodiakens dekader

Väduren        Väduren är det kardinala eldtecknet, det allra mest kardinala stjärntecknet. Den första, kardinala dekaden är därför rent explosiv i sin drivkraft och energi, ungefär som en vulkan som just bryter ut i sin första kaskad av brinnande lava.

       Dess andra, fasta dekad har något av Lejonets karaktär. Den behärskade kraftfullheten, ungefär som den bubblande vulkanen som ännu inte nått till sitt utbrott.

       I den tredje, rörliga dekaden påminner Väduren en smula om Skyttens stjärntecken. Där är kraften och energin på väg ut och bort mot sin upplösning, som efterverkningarna av vulkanutbrottet, med lavaströmmar, rök och fallande stenar. De sträcker sig långt men försvagas.


Oxen        Oxen är det fasta jordtecknet, det mest fasta zodiaktecknet. I den första, kardinala dekaden har stjärntecknet något av Stenbockens karaktär, en drivande konstruktivitet, en vilja att bygga och riva och gå till tydlig handling.

       I den andra, fasta dekaden är Oxen sig själv, trygg och trög och nöjd med vad som är.

       I den tredje, rörliga dekaden inträder rastlösheten och aningen av Jungfruns karaktär. Det är Oxen som vantrivs med sin materiella situation och vill rätta till den.


Tvillingarna        Tvillingarna är det rörliga lufttecknet, det rörligaste rörliga. I dess första, kardinala dekad är stjärntecknet aningen av Vågen, med iver och intensitet att kommunicera, att cirkulera.

       Den andra, fasta dekaden drar mer mot Vattumannens allvar och sans, där kontemplation ligger nära till hands.

       Den tredje, rörliga dekaden är Tvillingen allt igenom — förvirrande, farande, uppsökande.


Kräftan        Kräftan är det kardinala vattentecknet. Elementet vatten har en naturlighet i varje tillstånd — kardinalt som forsen, fast som den sovande insjön, eller rörligt som bäck och regn. Därför är gränserna mellan de olika vattentecknen, likaväl som mellan deras respektive dekader, inte så uttalade som gäller för de andra elementen.

       Kräftans första dekad är i alla fall dess kardinala och mest kräftlika, ömsint och beskyddande.

       Den andra, fasta dekaden innehåller Skorpionens tendens åt hotet och det undertryckta, obegripliga.

       Den tredje, rörliga dekaden liknar mer Fiskarnas svävande, rolösa undran.


Lejonet        Lejonet är det fasta eldtecknet, majestätet. I dess första, kardinala dekad känns viljekraften extra drivande, med anstrykning av Vädurens otålighet.

       I den andra, fasta dekaden är Lejonet sig självt med tyngd, pondus och orubblighet.

       I den tredje, rörliga dekaden kommer tendenser mot Skyttens stjärntecken. Här är Lejonets vilja aningen i upplösning, en strävan mer än ett faktum, den splittrade viljan.


Jungfrun        Jungfrun är det rörliga jordtecknet. I dess första, kardinala dekad är kritiken, kravet till prövning och omprövning starkt och pådrivande som Stenbocken.

       I den andra, fasta dekaden finns en viss sans och metodik som i sin tålmodighet påminner om Oxen.

       I Jungfruns tredje, rörliga dekad är stjärntecknet som mest sig självt med den ständiga granskningen, tvivlet och vaksamheten.


Vågen        Vågen är det kardinala lufttecknet. I dess första, kardinala dekad råder Vågens egen vilja att skipa rätt, dess stränga moral och starka vilja för balans och ordning.

       I den andra, fasta dekaden finns mer av begrundan och mindre av härförariver, en försiktighet som antyder Vattumannens karaktär.

       I den tredje, rörliga dekaden kommer Tvillingarnas rastlöshet in och gör Vågens strävan splittrad, hastig och undrande. Moral är en förhandlingsfråga och balans inte ett statiskt tillstånd.


Skorpionen        Skorpionen är det fasta vattentecknet. Eftersom dess element är vatten är de olika dekaderna i hög grad påminnande om dess parallella stjärntecken och gränserna mer flytande än hos andra element.

       I sin första, kardinala dekad påminner stjärntecknet mycket om Kräftan, men det finns en intimare kontakt med mystiken och livets dramatik, rentav en intimitet med tillvarons skuggsidor.

       I dess andra, fasta dekad är Skorpionen sig själv, med den undertryckta passionen som rör upp omgivningen — katalysatorn, den dunkla.

       I sin tredje, rörliga dekad påminner stjärntecknet om Fiskarna, men oron är dold och ställd i förhållande till livets drama. En känsla av att leka med ting som inte är helt ofarliga.


Skytten        Skytten är det rörliga eldtecknet. I dess första, kardinala dekad är strävan efter frihet och bort från bindningar märkbar och lika stark som hos Väduren.

       I den andra, fasta dekaden finns ett större lugn, en frihet som inte förloras, en strävan med visst tålamod och med något av Lejonets ton över sig.

       I den tredje, rörliga dekaden ligger Skyttens hela fanatism och otålighet — loss, bort och ut med iver och största hast.


Stenbocken        Stenbocken är det kardinala jordtecknet. Dess första, kardinala dekad är dess egen med väldig kapacitet, ambition och byggherrekraft.

       Den andra, fasta dekaden glider mot Oxen, med en kapacitet som tillåter tiden att gå och ändå når sina mål.

       I den tredje, rörliga dekaden har stjärntecknet nyansen av Jungfruns noggrannhet och sans. Måttligare ambitioner som går genom många turer av omprövning och revision.


Vattumannen        Vattumannen är det fasta lufttecknet. Dess första, kardinala dekad påminner om Vågen, med drivkraften mot en fördjupad förståelse, en inträngande och långväga analys.

       I den andra, fasta dekaden är Vattumannen mest sig själv med allvaret, begrundan och den komplexa tanken.

       I den tredje, rörliga dekaden finns Tvillingarnas rastlöshet och hastighet, där kunskapstörsten leds i iver, tankar av djup cirklar snabbt och kors och tvärs. Allvaret finns, men är sällan långvarigt.


Fiskarna        Fiskarna är det rörliga vattentecknet, och därmed åter inte så fast i sina gränser som andra element. Den första, kardinala dekaden är den inspirerade strävan efter det okända, drömmen om fulländningen eller det sanna, med Kräftans starka, goda vilja.

       Den andra, fasta dekaden har ett större lugn, en ro att under lång tid och sans pröva och känna sig för, en mottaglighet och öppenhet som hos den sittande, i stället för den springande. Här anas också Skorpionens dunkla närmanden.

       I den tredje, rörliga dekaden är Fiskarna som mest rastlösa, förvirrade och sökande. Att känna en mening med allt, men sällan finna den.


Härskare

Horoskopets planetpunkter tolkas naturligtvis i första hand efter det zodiaktecken och det hus de befinner sig i, liksom deras eventuella aspekter. Man bör dock vara uppmärksam på att planeterna med sina respektive karaktärer trivs olika väl i de olika stjärntecknen och husen. Ibland flammar de upp i styrka och betydelse, ibland är de nästan satta på undantag, så att deras energi bleknar.

       Man brukar i astrologin tala om att planeterna härskar över vissa zodiaktecken, och därmed över de hus som svarar mot de stjärntecknen. I dessa positioner tilltar planeternas styrka och betydelse märkbart och ska därför ges accentuerad tonvikt vid tolkningen. De sägs också exaltera i vissa stjärntecken och hus. Också där blir deras inflytande förstorat, om än inte fullt i samma grad som i härskarpositioner. Många brukar också peka ut vissa zodiaktecken som extra olyckliga platser för planeterna, där de då försvagas och svårligen kommer till uttryck. Sådana stjärntecken kallas planeternas deklination.

       I det som följer kommer jag dock inte att lägga större vikt vid något annat begrepp än härskartecknet, eftersom det övriga är mer flytande och åsikterna bland astrologer i allra högsta grad är delade om vilka stjärntecken som ska pekas ut som planeters exalterande eller deklinerande. Därför kommenterar jag mer allmänt planeternas styrkeförhållande i olika stjärntecken, utifrån vad som är en klar följd av ett möte mellan planetens och zodiaktecknets respektive egenskaper.

       En sak till som man vid horoskoptolkningen bör observera är hur en planet står i förhållande till sitt härskartecken eller härskarhus, aspektmässigt. Antingen i detsamma, vilket är ett slags konjunktion, eller mitt emot, i opposition, eller fyra stjärntecken eller hus ifrån, trigon, eller tre stjärntecken eller hus ifrån, kvadratur, eller två ifrån, sextil. Eller i något annat förhållande, som inte är en av aspekterna. Detta bör tas med i tolkningen och lär en del om hur framskjutet eller nedtryckt planeten är placerad.

       Varje aspektförhållande visar på en samverkan, men aspektlösheten betyder att planetkraften verkar oberoende av sitt härskartecken eller härskarhus. Det är dock inga andra aspekter än konjunktionen som ger planeten någon extra kraft eller betydelse.


Planetpunkternas styrka i zodiaken

Ascendenten        Ascendenten är, som tidigare nämnts, inte en planet, utan den punkt på zodiakcirkeln som går i linje med den östra horisonten, från den plats och vid den tidpunkt horoskopet gäller. Ascendenten är även startpunkt för husen och bildar gränsen för första huset. Någon annan husplacering kan det därför inte bli fråga om, vilket gör att ascendenten hamnar lite utanför vad som gäller för de verkliga planeterna. Den kan dock naturligtvis hamna i vilket zodiaktecken som helst. Eftersom den alltid inleder första huset, skulle man kunna kalla den härskare över Väduren, zodiakens motsvarighet till första huset. Det stämmer dock inte helt, men det går att tala om olika framträdande ascendentpositioner. Om ascendenten finns i något av eldtecknen framträder den tydligt och tveklöst i gestalten. I de övriga zodiaktecknen gör sig ascendenten inte lika hörd, men det är en direkt följd av de olika stjärntecknens karaktärer.


Medium Coeli        Medium Coeli, MC, är ju inte heller en planet, utan en tänkt punkt: mitthimlen, det vill säga den högsta punkten på zodiakcirkeln vid födelseögonblicket, sett från platsen för födelsen. Dess position i horoskopet beror mycket på födelseplatsens latitud. Vid ekvatorn är MC alltid 90° från ascendenten och bildar startpunkt för tionde huset. Ju längre bort från ekvatorn man kommer, desto längre från 90°-avståndet kan MC hamna — dock aldrig utanför horoskopets övre halva, hus sju till tolv. Tionde huset, MC:s vanligaste hemvist, svarar mot Stenbockens stjärntecken. Det är ändå inte rimligt att kalla MC härskare över Stenbocken då denna punkt i ännu högre grad än ascendenten är oberörd av vilket stjärntecken den är placerad i. Den antar naturligtvis stjärntecknets karaktär men den tilltar eller avtar inte i betydelse och styrka, beroende på var den hamnar. Möjligtvis kan man säga att MC är något märkbarare och tydligare i de mer offentliga stjärntecknen, från Vågen till Fiskarna, vilka svarar mot hus sju till tolv.


solen        Solen är en väldig tyngdpunkt i horoskopet. I astrologin behandlas den som en planet, eftersom vi hela tiden rör oss i ett geocentriskt perspektiv (sett från jorden). Solen sägs härska över Lejonets stjärntecken, där den nästan alltid har en förstärkt betydelse, möjligtvis med undantag för stjärntecknets tredje dekad. Därför bör det vara lättare med Lejon än med andra stjärntecken att tydligt se deras soltecken i karaktären. Även i Väduren är solen stark. Solen passar bäst i eldtecken och fasta eller kardinala stjärntecken och dekader. I vattentecknen är den mindre framträdande, liksom i jordtecknen. Allmänt bör man ändå hålla i minnet att solen, den andliga kraften, finner sig i varje position den intar, så man kan aldrig tala om en särskilt försvagad solplacering. Även i Fiskarnas tredje dekad är därför solen både storslagen och viktig. Dess härskarhus kan sägas vara det femte.


månen        Månen är inte heller en planet i astronomisk mening men behandlas som en sådan i horoskopet. Dess betydelse får heller aldrig underskattas, men den har en så pass bestämd karaktär att man betydligt lättare än för solen kan tala om att den trivs respektive vantrivs i vissa stjärntecken. Månen sägs härska över Kräftans stjärntecken, men trivs överlag i vattentecknen och även i hög grad i jordtecknen. I eld och luft har den svårare att göra sig gällande. Det gör att den härskar över fjärde huset, som svarar mot Kräftan, och trivs fint i övriga hus som svarar mot vatten- och jordtecknen. Särskilt i Oxen och andra huset brukar månen ha en stark betydelse. I opposition mot Kräftan ligger Stenbocken, där månen är stark men av en helt annan karaktär än i härskartecknet.


Merkurius        Merkurius är den lilla snabba planeten som aldrig kommer längre än ett stjärntecken ifrån solen. Den härskar tveklöst över Tvillingarnas stjärntecken och därmed tredje huset, men liksom Venus härskar den över ännu ett stjärntecken, nämligen Jungfrun och sjätte huset. Merkurius passar utmärkt i lufttecken och rörliga stjärntecken och dekader. Svårast har planeten att göra sig gällande i fasta stjärntecken.


Venus        Venus är den mest positiva av alla planetpunkter, varför den har lyster var den än är placerad. Härskar gör den dock över Vågens stjärntecken och sjunde huset, samt över Oxen och andra huset. Man kan lätt se att Venus går bra i vattentecken, liksom i de flesta luft och jord. Lite kinkigare är det i eldtecknen, som till sin karaktär står aningen i motklang till Venus.


Mars        Mars är något av Venus motpol och trivs förträffligt i samtliga eldtecken. Den sägs härska över Väduren och därmed — om än med viss reservation — över första huset. Även i Stenbocken är Mars extra stark och betydligt oomtvistligare i tionde huset än i det första. Illa trivs Mars i vatten och luft, liksom i rörliga stjärntecken och dekader. Bäst mår Mars ju mer kardinalt planeten är placerad.


Jupiter        Jupiter är den allra största av de verkliga planeterna och har själva huvudrollen i kinesisk astrologi. Dess betydelse brukar försummas av många, delvis därför att den står för något så svårbegripligt som expansion och lycka. Den härskar i alla fall över Skytten och nionde huset, och trivs bra i rörliga stjärntecken och dekader. Särskilt i luft och eld växer dess kraft — och krymper i fasta stjärntecken, jord och vatten. En mycket kardinalt placerad Jupiter kan bli något av sin egen motsats, ett överdrivet tillstånd.


Saturnus        Saturnus härskar över Stenbocken och tionde huset, är stark i jord och vatten, samt i kardinala stjärntecken och dekader. Liksom Venus och Mars är ett slags motsatser, är även Jupiter och Saturnus det. Sålunda mår Saturnus mindre bra i rörliga stjärntecken och dekader. En kluven placering av planeten försvagar den ordentligt, såsom i slutet på ett stjärntecken eller hus.


Uranus        Uranus sägs vara en sublimerad eller fördjupad Merkurius. Den härskar över Vattumannens stjärntecken och elfte huset, men är stark i alla lufttecken och trivs även gott i vattentecken. Liksom Merkurius hör bättre hemma i de första sex stjärntecknen och husen, passar Uranus bättre i de andra sex, från Vågen till Fiskarna och hus sju till tolv.


Neptunus        Neptunus är den enda planeten som blir starkare i tolfte huset, eftersom den härskar över det och Fiskarnas stjärntecken. Vatten är klart Neptunus favoritelement, men även i viss grad luft. Likaså passar rörliga stjärntecken och dekader bättre än fasta och kardinala. Neptunus sägs vara något av en utveckling av Venus, och hör liksom Uranus mer till de senare sex stjärntecknen och husen. Jord passar den dåligt.


Pluto        Pluto är ödesplaneten framför andra, en fördjupning av Marskraften. Den härskar över Skorpionens stjärntecken och åttonde huset. I övriga placeringar är dess kraft efter stjärntecknens och husens inneboende "dramatik" — stor i Väduren, till exempel, och svag i Jungfrun. Eld och vatten passar den bättre än jord och luft, liksom den blir stark i kardinala stjärntecken och dekader. Pluto är starkare i Skorpionens kardinala dekad än i dess fasta, trots att Skorpionen är ett fast stjärntecken. Även Pluto hör mer till de sex senare stjärntecknen och husen än de sex första. För denna planet, liksom för Uranus och Neptunus, som alla rör sig så långsamt genom zodiaken, är det av större betydelse för det personliga horoskopet hur planeten placerar sig i husen än i zodiaktecknen.


Horoskopets härskare

Precis som varje zodiaktecken sägs ha en av planeterna till härskare, kan hela horoskopet sägas ha en, eller kanske ännu hellre två härskande planeter. Dessa planeter bör man ta särskild hänsyn till vid tolkningen av horoskopet, de representerar grundläggande karaktärsdrag hos personen.

       Den konventionella typen av horoskophärskare får man fram genom att se efter vilket stjärntecken ascendenten befinner sig i. Det stjärntecknets härskare är också horoskopets. Om till exempel ascendenten befinner sig i Väduren är Mars horoskopets härskare.


Zodiakens härskare

STJÄRNTECKEN

HÄRSKARE

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

Mars

Venus

Merkurius

månen

solen

Merkurius

Venus

Pluto

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus


       Men vill man nyansera det hela kan man säga att denna härskare gäller gestalten, den yttre, offentliga personen. Den huvudsakliga karaktär han har i andras ögon och i sitt yttre agerande. Vad han ser ut att vara, eller verkar mest agera med för kraft.

       En inre typ av härskare skulle då vara den planet som härskar över det stjärntecken som solen befinner sig i. Det blir en symbol för karaktären hos personens inre, andliga jag. Den energi som man egentligen mest lever genom.

       Är den yttre härskaren till exempel Merkurius och den inre Pluto, och de står i kvadratur till varandra, så får man det inte lätt. Det blir som en hinna av gelé över en bubblande vulkan.

       Är båda härskarna samma planet (om ascendenten och solen befinner sig i samma stjärntecken eller i två stjärntecken med samma härskare), råder ingen större skillnad mellan en persons yttre och inre drivkraft. I sådana fall har naturligtvis planeten i fråga en väldig betydelse i horoskopet.

       Om både sol och ascendent befinner sig i samma stjärntecken talar man om "dubbel", till exempel Dubbeloxe i Oxens stjärntecken. En sådan person visar en synnerligen samlad karaktär och motivation i sitt handlande, kanske rentav enkelspårighet. Oxens härskare Venus måste givetvis studeras noga, men även den exalterade månen.


Aspekternas styrka

När det gäller aspekterna och deras detaljer, finns det två ting som man bör vara uppmärksam på. Det första gäller aspekternas exakthet. Sällan befinner sig planetpunkter på ett exakt aspektavstånd från varandra, det vill säga 0°, 60°, 90°, 120° eller 180°. Det brukar spela på ett antal grader hit eller dit.

       Astrologer väljer olika gränsvärden, tolerans, för att markera aspekter i ett horoskop. Man kan välja till exempel 8°, så att allt från 52° — 68° avstånd mellan två planetpunkter är en sextil. Då blir det många aspekter i horoskopet! Vill man få ner antalet aspekter kan man sätta gränsen vid till exempel 4°. Själv föredrar jag det senare, så vet jag att jag inte missar de riktigt exakta aspekterna bland alla vittfamnande.

       Vilken gräns man än väljer, tilltar varje aspekt i betydelse och inflytande ju närmare det exakta värdet den kommer, liksom den avtar ju längre från exaktvärdet den kommer. En sextil är alltså oerhört viktig och märkbar om den är exakt 60°, men tynande, nästan försvinnande i inflytande om den går över 68° eller under 52°. Man brukar i varje horoskop finna åtminstone några stycken aspekter inom en enda grad från exakttalet. Dessa är då de ojämförligt viktigaste.

       Det andra fenomenet som inte får glömmas är om de två planet-punkterna i aspekten ligger på olika sidor om sina stjärntecken- respektive husgränser. Aspekterna är ju hämtade ur zodiaktecknens inbördes förhållanden — trigon råder mellan stjärntecken av samma element, kvadratur mellan stjärntecken av samma tillstånd, och så vidare. Om då två planeter är i trigon men den ena är i slutet på Väduren och den andra i början på Jungfrun — då är aspekten inte mycket värd, förutsatt att den inte ligger väldigt nära exaktvärdet, såsom någon enstaka grad till eller från 120°. På samma sätt är det med husgränserna. Men en aspekt nära sitt exaktvärde har alltså sin klara betydelse, hus- och stjärnteckengränser till trots.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu