Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Horoskopets siffror och summor

Tolkning av statistiken


För att få ett grepp om dessa allmänna ting kan det vara lämpligt att före detaljstudium sammanställa en smula statistik.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Detta hjälper till att uppmärksamma sådana drag och anfärgningar som ögat annars lätt missar.

       Statistiken ger alltså en viss vägledning i horoskopets allmänkaraktär, men kan givetvis i lika liten grad som det ovan nämnda betraktas som absoluta fakta. Först sedan hela horoskopet — helhet, detaljer och allt däremellan — studerats, kan man fälla ett något säkrare omdöme om hur signifikativ varje del är.

       Ett lämpligt sätt att börja är att teckna upp ett rutmönster om tre rutor på ena ledden och fyra på den andra, så att man får ett fält med tolv rutor. På ena hållet visar då varje spalt ett av vardera tillstånd: kardinal, fast och rörlig. På andra ledden visar spalterna de fyra elementen: eld, jord, luft och vatten.

       Varje zodiaktecken har sin egen kombination, så att Väduren är det kardinala eldtecknet, Oxen det fasta jordtecknet, och så vidare till Fiskarna som är det rörliga vattentecknet.

       Så här ser det ut, men för att få plats med siffror ska man givetvis inte skriva i namnen på zodiaktecknen, det gör jag här bara för tydlighets skull.


Tabell över element och tillstånd

 

KARDINAL

FAST

RÖRLIG

ELD

Väduren

Lejonet

Skytten

JORD

Stenbocken

Oxen

Jungfrun

LUFT

Vågen

Vattumannen

Tvillingarna

VATTEN

Kräftan

Skorpionen

Fiskarna


       Sedan läser man av horoskopet, och skriver i rutorna det antal planetpunkter (inklusive ascendenten och Medium Coeli) som varje stjärntecken innehåller. Då blir det väldigt lätt att läsa av hur många planeter som finns i respektive tillstånd och vardera element. Med de tolv planetpunkterna blir en jämn fördelning fyra i varje tillstånd och tre i varje element — inte nödvändigtvis genom en planet i varje stjärntecken. Större avvikelser från medeltalen antyder särskilda egenskaper hos karaktären bakom horoskopet.


Tillstånden

En större mängd planetpunkter i kardinala stjärntecken visar på en drivkraftig personlighet med otålighet och kanske burdusa drag, en som dominerar och vill dra andra människor med sig i sina planer och hugskott. Han vill härska och bestämma och tenderar att utöva ett stort inflytande på andra människor.

       Om i stället de kardinala stjärntecknen har få planetpunkter visar det på en personlighet med svag initiativkraft, en som saknar tåga och ogärna spelar en ledande roll. En blygsam karaktär.

       Med ett överskott i fasta stjärntecken är människan en konservativ karaktär som varken drar iväg åt hägrande mål eller låter sig dras iväg. Han håller till godo med situationen som den är och ser ogärna att något ändras.

       Ett underskott visar på en människa utan fasthet, utan tillfredsställelse med vad han har eller når. Han vill aldrig slå sig till ro och blir aldrig nöjd. Otålighet och hast.

       Många planetpunkter i rörliga zodiaktecken visar på den rastlösa människan, som inte själv driver på mot förändring men gärna följer andras initiativ. Han behöver aldrig mycket övertalning för att tända på en idé och löpa linan ut, så länge någon annan visar vägen. Trendföljaren.

       Ett fåtal planetpunkter i rörliga stjärntecken visar på den svårövertalade, bestämda karaktären, som ogärna prövar andras idéer och sällan uppskattar annat än det som springer ur hans egen hjärna. Den envise och svårflirtade.


Elementen

De som har många planetpunkter i eldtecken har stor aktivitetslust, energi till tusen och märkbar iver. De är ordentligt medvetna om sin egen betydelse och ser livet som ett resultat av vad man gör av det — helst fort.

       Brist på markeringar i eldtecknen gör människan handlingssvag, ovillig till krafttag och långt ifrån ivrig. Hon kan kännas ovanligt tam.

       Koncentration i jordtecken leder till stor kapacitet i det materiella och det elementära. Dugliga händer, förmåga till praktiskt arbete och till konkretisering. Den som får något gjort. En själ med handfasthet, utan de stora perspektiven.

       Glest markerade jordtecken leder till ett opraktiskt sinne, klumpighet och oförstånd för det materiella. En människa som verkar ordentligt orealistisk.

       Många planetpunkter i lufttecken visar på den intellektuella typen med tankar, ord och idéer i överflöd. Den som aldrig är mållös och sällan slår sig till ro i vardagens överskådligheter.

       Brist på luftmarkeringar har den som i ringa grad tänker och reflekterar över sin tillvaro, och inte känner någon betydelse i sådant som inte märks eller känns tydligt.

       Gott om planetpunkter i vattentecken visar på känslomänniskan, den som låter sig styras av intuition, instinkt och känsloreaktioner. För dessa är livet lika med hur det upplevs och vilka känslor det förmedlar. De har god förståelse för dessa sidor av tillvaron och den största respekt för allt det emotionella. Förnuft är de inte lika imponerade av.

       Glest med vattenteckenmarkeringar leder till den känslokalla, den som i hög grad orkar leva utan eftergifter åt de själsliga behoven. Det emotionella tycker denna människa mest är i vägen, och känner ringa förståelse för det irrationellas betydelse. Hjärtlös eller i alla fall disciplinerad.


Summan

Man brukar i astrologin också tala om plus- och minustecken, där zodiakens eld- och lufttecken räknas som plus, och jord- och vattentecknen är minus. Detta syftar på elementens generella karaktär. Både eld och luft är utåtriktade, breder ut sig, men jord och vatten strävar inåt, mot fasthet och samling.

       I personligheten motsvaras detta ungefär av den extroverta respektive den introverta människan. Den enkla matematiken i att kartlägga personers eventuella dragning åt endera sidan består då självfallet i att addera planetpunkterna i eld och luft med varandra å ena sidan, och dem i jord och vatten å den andra.

       Om summorna är ungefär lika stora — 6 mot 6 eller 5 mot 7 — råder balans mellan det utåtriktade och det inåtriktade i karaktären. Det är alltså fråga om en människa som inte till någon märkbar grad hör till endera typen, utan är en blandning av såväl extroverta krafter som introverta.

       Om det är betydligt fler planetpunkter i plustecken, visar horoskopet på en utåtriktad människa som ogärna uppehåller sig vid sitt eget befinnande, vid inre känslor och tillstånd, utan lever allra mest för sin omvärld och låter omgivningen märka vad hon känner och tycker.

       Personer med en övervikt av planetpunkter i minustecken är av den slutna, inåtvända typen som ogärna blottar sig för omvärlden. De reflekterar mycket över sitt inre och känner sig själva mycket närmare än sin omgivning.


Dekaderna

En finkänsligare nyansering av ett horoskops balans av tillstånd, än vad som görs när man räknar hur många planetpunkter som befinner sig i kardinala, fasta, respektive rörliga zodiaktecken, kan man nå genom att se varje stjärntecken som innehållande tre fält om vardera 10°. De kallas dekader (eller dekaner).

  1. Första dekaden i varje stjärntecken, 0° — 10°, räknas som dess kardinala del — även om stjärntecknet är fast eller rörligt.

  2. Andra dekaden, 10° — 20°, är stjärntecknets fasta del.

  3. Tredje dekaden, 20° — 30°, är dess rörliga del.

       Allt detta är nyanser. Ett stjärntecken är huvudsakligast det tillstånd som det kategoriserats till, men inom detta spelrum råder dekadernas nyansering.

       Tvillingarna, till exempel, är alltid ett rörligt stjärntecken, men en planet placerad i början på stjärntecknet har en kraftfullare, mer drivande karaktär än i slutet, liksom den i mitten har en något mer ordnad och fast karaktär. Likaså är planeter i slutet på stjärntecknet än mer rörliga än man allmänt förknippar med Tvillingplaceringen. Dekadinflytanden presenteras närmare i kapitlet om horoskopets detaljer.

       Det ger alltså en del extra information att räkna fram hur planeterna placerar sig i dekaderna — hur många som hamnar i den första, den andra och den tredje dekaden. Resultatet bör givetvis jämföras med fördelningen i tillstånd enligt zodiaktecknen, och tolkas på samma sätt. Men spänningar kan här dyka upp mellan den ena fördelningen och den andra, så att till exempel ett horoskop med många planeter i fasta zodiaktecken kan ha planeterna i högre grad i kardinala och rörliga dekader. Detta nyanserar naturligtvis omdömet som den första eller andra fördelningen ensam skulle leda till.

       Man kan allmänt säga att om fördelningarna skiljer sig märkbart åt, bör fördelningen räknad på hela zodiaktecken tolkas mer efter de specifika stjärntecknens karaktärer än efter deras tillstånd, medan dekadfördelningen mer visar på hur människan ska kategoriseras efter tillståndsmodellen.

       Många planetpunkter i fasta stjärntecken uppstår till exempel om horoskopet har stora koncentrationer i Lejonet och Oxen. Dekadsiffrorna kan i stället visa att nästan samtliga planeter ligger i rörliga dekader — även de i Lejonet och Oxen. Det är då rimligt att anta att personen är mer av en rörlig karaktär än en fast, och att planeterna i Lejonet och Oxen i huvudsak syftar på viljekraft respektive trygghet, det vill säga stjärntecknens allmänna karaktärer. Planetkoncentrationer i någon dekad, eller avsaknad i någon, tolkas på samma sätt som tidigare nämnts om tillstånden och zodiaktecknen.


Aspekterna

Aspekterna bör ställas upp i antal av varje typ — konjunktioner, oppositioner, trigoner, kvadraturer och sextiler. Speciella koncentrationer till någon eller några aspektsorter bör uppmärksammas enligt vad som tidigare sagts.

       Man kan även dela upp dem i två sorter — eller i själva verket tre, eftersom konjunktionen inte riktigt går att jämföra med de övriga. Då står de besvärliga aspekterna oppositionen och kvadraturen mot de mer behagliga trigonen och sextilen. Den förra gruppen är då den ansträngda samverkan, den senare gruppen den avslappnade samverkan.

       Här bör man också vara uppmärksam på om aspekterna koncentrerar sig till något speciellt fält av horoskopcirkeln, kanske räkna antalet aspektbindningar i varje halva och varje kvadrant. Resonemanget som sedan förs med resultatet går på samma linje som med planetpunkterna i horoskopets sektorer.

       Man bör också passa på att anteckna antalet planetpunkter enligt tidigare i varje sektor: norra och södra halvan, östra och västra halvan, första till och med fjärde kvadranten.


Metodik

Det är klokt att alltid skriva ner dessa siffror, för ju mer man arbetar med horoskop, desto större hjälp har man av dessa räkneövningar. Man får då i sin egen horoskopsamling en viss statistisk överblick och kan snabbt få grepp om nya horoskop. Det är en så komplicerad övning att tolka ett fullständigt horoskop, så det är nödvändigt att utveckla en trivsam metodik som man med tiden blir ordentligt van vid.

       En risk med standardiserat arbete är förstås att man blir blind för varje horoskops absoluta unikum, man kan tappa insikten om att varje människa är sin alldeles egen sort, jämförbar med andra men aldrig identisk med någon annan. Detta är nog astrologers allra största svårighet att reda ut. En Mars i 14° Väduren är aldrig densamma i två horoskop, även om den i båda är i samma hus och har samma aspekter. Endast två identiska horoskop är identiska i tolkning. Hur minimal skillnaden mellan horoskop än må vara, så är den skillnaden en avspegling av två individer — därför oändligt betydelsefull. Att inse det och kunna applicera det på sin tolkning är det verkliga mästarprovet.

       Med den känslan för nyanser är det möjligt att komma med utsagor som känns långt mer konkreta och specifika än vad som vanligen sker vid horoskoptolkning. Men det tar nog envar en lång tid av skolning och övning i många segdragna, svårgreppade, svävande, famlande tolkningar innan den klarheten börjar komma.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu