Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planeternas spridning

Vad deras fördelning i horoskopet betyder

Planeternas spridning i horoskopet.

Koncentrationer av planeter till vissa hus eller stjärntecken betyder naturligtvis att dessa områden av människans tillvaro eller karaktär är långt betydelsefullare än andra, och att hennes liv i hög utsträckning kommer till uttryck där.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Hus eller stjärntecken som lämnats tomma på planeter, å andra sidan, har då en markant mindre betydelse, och alltför mycket ska inte läsas ut av dem.

       Om planeterna är tämligen jämnt spridda över hela horoskopet visar det på en synnerligen mångsidig person, kanske rentav splittrad, som lever ett händelserikt liv inom de flesta av tillvarons områden. Splittringen är inte så markant i personligheten om ett flertal aspekter binder ihop de olika planetpositionerna. Då har man i stället att göra med en avancerad, komplex personlighet, som det kan bli både intressant och kinkigt att få grepp om. Är dock planeterna i ringa grad ihopknutna med aspekter bör splittringen kännas besvärande. Det är en människa med många olika sidor men med svårighet att få dem att fungera ihop, eller alls foga sig efter varandra.

       Människor med utpräglat spridda planeter i horoskopet bör över lag ha svårt att finna sin plats här i livet och deras väg till god självkännedom är lång, om än händelserik.


Horoskopets fyra halvor

Koncentration av planeter till delar av horoskopet tolkas förstås i första hand efter vilken del de hamnat i. Om de flesta samlats inom en halva av cirkeln, i sex på varandra följande stjärntecken eller hus, ska först denna omständighet begrundas. Tolkningen beror av vilken halva det är fråga om.

       Det finns faktiskt fyra urskiljbara halvor, som överlappar varandra — norra och södra, östra och västra halvan. Det är en god hjälp i att analysera horoskopets helhet. Här följer några ord om vad de olika halvorna står för.


Horoskopets halvor

Horoskopets norra halva.        Norra halvan, är faktiskt horoskopets nedre sida, för det är så man ritar i astrologin, med husen ett till sex. Den räknas som den privata sektorn i horoskopet, den nära eller introverta halvan. Här är det som ligger människan närmast, det som har med privatliv och vardag att göra. Gestalt, ägande, umgänge, familj, fritid och arbete.

       Är de flesta planeterna koncentrerade hit så är personen av den privata sorten, med ett liv i det mindre perspektivet. Han lever allra mest för det som står honom närmast, och ger inte mycket för en plats i rampljuset eller högt ovan andra människor.

Horoskopets södra halva.        Södra halvan, är sålunda horoskopets övre sida med husen sju till tolv. Den räknas som den offentliga halvan, de större perspektiven och det stora kollektivet, allt det extroverta. Här hör det hemma som visar på personens uttryck utanför sig själv, hans strävan ut från sin egen person och förhållandet till den större omvärlden.

       Partner, liv och död, nydaningar, social status, ideellt engagemang och offer är husen. De rör alltså både den principiella överbyggnad som personen tar till sig och hans strävan att komma utanför sig själv — två ting som i allra högsta grad har med varandra att göra.

       Människor med majoriteten av sina planeter i denna halva är av den utåtriktade sorten, med stora mål och en vilja att fungera och märkas utanför den trängre kretsen, ja som till och med därför kan försumma de nära och kära. De vill inte slå sig till ro med att bli kuggar i hjulet, utan strävar efter att överblicka helheten och gripa över hela kulturen.

Horoskopets östra halva.        Östra halvan, är horoskopets vänstra sida med ascendenten i mitten och husen tio till tre. Den kan kallas den passiva sidan — vad man ser ut för, vad man har, ens närmaste omgivning, ens sociala status, ideal och vad man får offra på hör hit. Här visas människans utgångspunkter, eller olika sidor av de personliga tillstånden.

       De som har flest planeter i detta område kan kallas den passiva typen. Mycket må röra sig i deras huvuden men kommer sällan till konkret uttryck. De har åsikter i mängd, bådar gott i det intryck de ger men skrider sällan till egen handling. Detta hjälps upp av att de ofta kan visa en strålande förmåga att locka andra till att realisera alla planer.

Horoskopets västra halva.        Västra halvan, är horoskopets högra sida med husen fyra till nio. Det är den aktiva sidan. Hem och familj, fritid, arbete, partnerliv, liv och död, nydaningar — allt är aktiva uttryck för personen. Följaktligen är människor med en planetkoncentration här betydligt mer benägna till handling och resultat än den motsatta gruppen. De kan vara rentav tystlåtna och försagda men visar i stället en klar handfasthet, en förmåga att få saker uträttade. Sysslolöshet är för dessa ett gissel som sällan drabbar dem.

       Här finns de som med uthållighet uträttar sitt dagliga värv och varken kräver större motivation för att komma igång eller känner behov av att lyfta huvudet till en större helhetssyn. De håller ofta tillgodo med den oglamourösa vardagen och reflekterar sällan djupt eller omfattande över jaget och tillvaron.


Horoskopets kvadranter

Om man delar upp horoskopet i fjärdedelar, kallas dessa kvadranter, precis som i matematiken, och är svårare än halvorna att generalisera om. För att ge en hyfsad bild av kvadranternas respektive symbolik har jag valt att variera begreppet "mig", detta för att vi nu kommer närmare människans mer direkta uttryck eller varande, och för att ge en känsla av det mer konkreta.

       Det är alltid så att ju mer avgränsade delar av horoskopet man betraktar, desto mer konkret blir tolkningen. Övergripande linjer och tendenser hör helheten till, men ju mindre delar man betraktar, desto tydligare och mer avgränsade blir utsagorna.


Horoskopets kvadranter

Horoskopets första kvadrant.        Första kvadranten, hus ett till tre, kallar jag "i mig", och syftar då på att det området beskriver sådant som genom människans egen kontroll — eller ibland brist på kontroll — närmast omger henne. Gestalt, ägande och umgänge hör hit.

       Ett koncentrat av planeter i denna del antyder den klassiska egocentrikern, som vill att hela världen ska cirkla runt just honom — eller lämna honom ifred. Det är en färgstark karaktär, som dock i mycket ringa grad kommer till konkreta uttryck eller ens betyder något för sin omvärld. Den som existerar nästan för syns skull och inte rubbas av några cirklar.

Horoskopets andra kvadrant.        Andra kvadranten, hus fyra till sex, kallar jag "genom mig", och syftar då på det konkreta arbetet, handlandet och utförandet som kännetecknar denna grupp av hus. Hem och familj, fritid och arbete hör hit. Här är det fält av horoskopet där det mest påtagliga kommer till, där den tydliga handlingskraften har sitt ursprung.

       Människor med en större mängd planeter här är aktiva nästan till utmattning, ett uträttande och utförande med vaga eller obefintliga mål, till synes utan motivation. De kan sällan vila, är aldrig sysslolösa och tål knappt att vänta eller dröja. Men de har en bländande kapacitet att få saker utförda, de har kraft, effektivitet och den största praktiska förmåga man kan önska. Frågan är om de inte sliter ut sig i förtid.

Horoskopets tredje kvadrant.        Tredje kvadranten, hus sju till nio, får heta "av mig", som antyder de mer indirekta uttrycken för mänsklig aktivitet. Partnerliv, liv och död, samt nydaning hör hit. De är alla mer genomgripande, långtgående eller långsiktiga manifestationer, om än alltjämt resultat av människans eget handlande — mer tillsammans med andra än ensamt.

       De som har de flesta planeterna samlade här är betydligt mer svårgripbara och subtila än den förra gruppen. De har handlingskraft och kommer till konkreta uttryck, förvisso, men på vägar och med medel som ofta känns underliga eller svårtydda. De har en klar känsla av att handla med ett högre syfte, ett hägrande mål av stor betydelse, och känner att de har hjälp av närmast övernaturliga krafter. De vill helst ha andra med sig i sina aktiviteter och känner den största inspiration inför dem, vilket också för med sig att de kan vara väl så rastlösa som den förra gruppen. De kan i regel förklara sina syften och vill se helheten ovanför sina egna bidrag till den.

Horoskopets fjärde kvadrant.        Fjärde kvadranten, hus tio till tolv, kallar jag "från mig", och menar den effekt människan har på sin omvärld och sig själv, som hon i mycket ringa grad själv råder över. Den sociala statusen, ideellt engagemang och offer hör hit. De är effekter av människans karaktär utan att hon själv agerar för deras uttryck.

       Människor med en större mängd planeter här är i viss mån martyrtyper. Deras liv spelar långt större roll för mänskligheten och för samhället omkring dem, än för dem själva. De kan gott känna sig en smula likt hjälplösa beläten som andra använder men som själva inte förmår uppfylla särskilt mycket av vad de längtar efter. Det är ett fagert människoöde, om än inte alltid så njutningsfullt för dem som lever det. De kan vara beundrade, hyllade eller hatade, men de förmår själva göra närmast ingenting åt sin betydelse i andra människors ögon. Därför kommer de sällan till någon högre grad av konkreta handlingar eller självständiga manifestationer. De är kollektivets galjonsfigurer, men ofta utan motsvarande reella ledarfunktion över det.


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu