Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planeternas trigoner

Inre krafter i harmoni

Aspekten trigon i tusch av Stefan Stenudd.


Trigonen med sina 120° är något av en dubbel sextil (60°), på samma vis som oppositionen är ett slags dubbel kvadratur.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Denna fördubbling innebär inte bara att de båda aspekttyperna liknar varandra, utan framför allt att den större är en abstraktion av den mindres inverkan.

       Sextilens innebörd och uttryck är långt mer direkta, konkreta och lättolkade än trigonens. Sextilen visar på ett samarbete mellan två planetkrafter — i trigonens fall talar man om en harmoni. Båda aspekterna räknas som positiva i sin inverkan, men skiljer sig alltså främst i hur tydliga de är.

       Harmonin mellan två planetpunkter betyder ungefär detsamma som visar sig i zodiakens eller husens trigoner. Där är till exempel alla eldtecken — Vädur, Lejon och Skytt — i trigon, liksom vart fjärde hus, till exempel det andra, sjätte och tionde. stjärntecken av samma element är naturligtvis olika, men de har en gemensam karaktär, en gemensam egenskap i sina uttryck, eller en gemensam riktning. Hus i trigon, såsom de nämnda, står visserligen för olika miljöer eller sidor av livet, men det är sidor som går så att säga hand i hand — de brukar vara integrerade i syften och resultat, så att händelser i ett har inflytande på de andra två, och utvecklingar i ett hus är behjälpliga för de andra husen.

       Planeter som befinner sig i trigon med varandra, står alltså i en harmoni som innebär att deras krafter på sätt och vis närmar sig varandra, utvecklar ett släktskap och agerar med något slags gemensamt syfte. Även om de till sin karaktär kan verka synnerligen olika, som till exempel Merkurius och Mars, antar de i trigon kvaliteter som närmar dem till varandra. Merkurius blir mer agitatorisk och tänkandet mer målmedvetet — Mars blir rörligare, lättsammare och mer anpassad till omgivningen. På detta sätt kommer också de båda krafterna att vara varandras stöd, till hjälp åt den andra i sina olika uttryck.

       Trigonen förstärker de inblandade planeternas betydelse i horoskopet, mer genom att de får så att säga en allierad, än genom någon kraftförstärkning åt planeterna i sig. Såsom hos sextilen är inflytandet av kreativ sort, men inte nödvändigtvis konkret. Man kan tala om att trigonen markerar en speciell begåvning eller talang hos människan i fråga. Om denna begåvning sedan kommer till uttryck, eller hur det eventuellt sker, beror mest på andra faktorer i horoskopet.

       Man kan dock allmänt säga att en talang brukar åtföljas av ett behov och en förmåga att ge uttryck för den — men långt ifrån alltid, och ofta kanske inte så tydligt att man lätt uppfattar det.


Ascendentens trigoner

Ascendenten

       med Medium Coeli, har ett uppträdande och en yttre gestalt som hjälper honom mycket att realisera sig själv som han tycker sig vara. Han har inga svårigheter att inför andra ge den bild av sig, som han själv hyllar eller uppfattar som den sannaste — i alla fall tar han sällan vid sig av vilket intryck folk får av honom.

       med solen, har en stor enighet mellan sitt yttre och sitt inre, verkliga jag. Man kan uppfatta att han utåt inte bara är en mask, eller utger sig för något, utan verkligen visar en stor del av sitt inre väsen. I sitt uppträdande ger han uttryck för sitt inre liv. Förhållandet till fadern är mycket gott, i alla fall vad andra kan se och i deras vardagliga umgänge. De verkar passa bra ihop.

       med månen, uppträder med själfullhet och känslighet, så att folk omedelbart tycker att de kommer honom nära. Han har också mycket lätt för att ge uttryck för sina känslor och låta dem träda fram på ytan. Med modern verkar allt vara frid och fröjd, de går bra ihop och verkar aldrig ha några intressekonflikter.

       med Merkurius, har ett lättsamt och lättbemött uppträdande, som ger honom goda möjligheter i umgänget. Han har god förmåga att uttrycka sig och göra sig förstådd, så de flesta tycker att de känner honom väl.

       med Venus, uttrycker en ömhet som omgivningen känner som äkta. Han har charm och utstrålning, ett ledigt och behagfullt sätt, en lätthet att ge uttryck för kärvänlighet. Han formar också sitt yttre med en känsla för stil.

       med Mars, låter ana en bestämdhet och fasthet som imponerar på andra. Han möter respekt och uppträder med energi och kraft. Han har inga svårigheter att disciplinera sig själv och demonstrera för andra vad han kan och vill.

       med Jupiter, ger intryck av att vara erfaren, berest på det ena eller andra sättet, och en människa som lever ett rikt liv. Förändringar och nyheter, ändrade levnadsbanor, kommer snabbt till uttryck i hans gestalt. Han är en människa som får vara med om det mesta och är välkommen överallt.

       med Saturnus, uppträder inte utan ett visst allvar, som en kompetent och uppfordrande gestalt. Han röner stor respekt, kanske aktning, och lever disciplinerat, kanske aningen asketiskt — mycket medveten om tradition och artighetsregler. Stel, men inte utan att det imponerar på andra, för att det alltid känns befogat. Stilig och korrekt.

       med Uranus, ger intryck av att vara klok och tankfull, en kontemplativ, djupsinnig människa. Det syns att han nått imponerande visdom, och hans yttre låter ana insiktsfullhet. Han uppträder med värdighet och god ton. Folk lyssnar när han talar.

       med Neptunus, uttrycker originalitet och fantasifullhet. Folk kan tydligt se att han inte är som andra, och att hans liv är fyllt av säregna hugskott och drömmar. Han lever inspirerat och uppträder gärna så att han inte liknar någon annan. Aningen bedräglig i sin uppenbarelse.

       med Pluto, lever ett liv som tydligt innehåller dramatik och många drastiska förändringar, vilka han inte har någon svårighet att anpassa sig till. Han har ett fascinerande, oförklarligt yttre, som kan både skrämma och locka andra människor. Det drama hans liv rymmer visar han tveklöst upp för sin omgivning, och låter forma sitt sätt att uppträda.


Medium Coelis trigoner

Medium Coeli

       med solen, har en bild av sig själv som kanske inte stämmer helt med hans verkliga inre personlighet, men ligger så pass nära att de gör varandra gott och leder honom allt närmare en god och innerlig självuppfattning. Förhållandet till fadern är fullt av ömsesidig uppskattning och uppriktig gemenskap.

       med månen, ligger i sin självuppfattning nära sitt emotionella jag, så att han förstår sina känslors banor och behov, och tillåter dem att komma till uttryck. Han har sällan frustrationer eller hämningar, och är överens med sina behov och sin aptit i livet. Förhållandet till modern är trivsamt och innerligt, för de känner sig överens och har en uppriktig gemenskap.

       med Merkurius, har en lättvindig, otvungen bild av sig själv utan särskild högtidlighet. Han tar sig inte på särskilt allvar, utan kan slappna av från sina personliga problem, kanske även försumma sig. Han har det bästa förhållande till sitt medvetande, förstår alltid att finna ord för det han vill ha sagt.

       med Venus, uppfattar sig som kreativ och ser sin uppgift som att i första hand ge uttryck för detta. Han vill vara behaglig och visa andra stor ömhet, lägger den största vikt vid kärleken och ser sig gärna som en konstnär.

       med Mars, känner sig stark och kapabel, en som med sin starka vilja kan åstadkomma det mesta. Han anser sig vara ungefär lika med vad han åstadkommer och lägger stor energi på självförverkligande och att komma till uttryck inför omvärlden.

       med Jupiter, anser sig vara ungefär som ett tomt rum som tiden och alla upplevelser ska fylla med erfarenhet. Han tror att det är uteslutande miljön som färgar personligheten — åtminstone hans — och upplever mycket som ger honom självinsikter, och verkligen ger honom chans att känna att han lever.

       med Saturnus, uppfattar arvet som den tyngsta personlighetsdanaren, lägger stor vikt vid familj och tradition, och strävar efter en bild av sig själv som en länk mellan det som varit och det som ska komma — en länk i generationernas kedja.

       med Uranus, når stora insikter om tillvaron och sin egen roll i den. Han kopplar sig själv till symbolen människa och lär sig med tiden väl vad detta innebär. Vilka kunskaper han än skaffar sig, vill han alltid sätta dem i relation till sig själv.

       med Neptunus, har en aningen världsfrånvänd bild av sig själv, till hälften originella tolkningar av vad verkligheten visar honom, till hälften dröm och vilda fantasier. Han fascineras av sig själv, och upplever sig vara långt ifrån vanlig. Mycket medveten om sina drömmar.

       med Pluto, har den allra mest dramatiska bild av sig själv, ganska mystisk, där han ser sig som en faktor i den stora, närmast trolska verkligheten. De livets dramer som onekligen drabbar honom, betyder verkligt mycket för hans bild av sig själv, och den kan lätt förändras i grunden av sådana händelser. Han vill gärna känna att han själv är orsaken bakom livets drastiska skeenden.


Solens trigoner

solen

       med månen, har ett känsloliv som är mycket berikande för det inre jaget och aldrig motarbetar det. Alla hans behov och tillfredsställandet av dem gynnar hans andliga utveckling, och i honom har vad han är och vad han känner ett gott förhållande till varandra. Han hyser varma känslor för sin mor och far, och de tycks hysa minst lika varma känslor för varandra. En familj utan motsättningar.

       med Merkurius, förekommer inte, eftersom de aldrig kommer längre från varandra än 28°.

       med Venus, förekommer inte, eftersom de aldrig kommer längre från varandra än 38°.

       med Mars, är sprudlande aktiv och uttrycksfull, bestämd i sin vilja och mycket företagsam. Allt detta leder till att han genom handling förverkligar sig själv, och finner många rimliga uttryck för vem han innerst inne är. Han är inom sig enig om sin aktivitet, och vilka vägar den ska ta. Förhållandet till fadern är aktivt och energiskt. De gör med entusiasm många saker tillsammans, och ställer alltid upp när den andra hamnar i bråk.

       med Jupiter, är i grunden en lycklig människa med mycken välgång som gynnar hans inre, andliga utveckling. Han kommer rikligen till uttryck och har mängder av chanser att förverkliga sig själv utan att egentligen behöva anstränga sig. Förhållandet till fadern är lyckosamt och de hjälper ofta varandra till framgångar.

       med Saturnus, är i hög grad pliktmänniskan, tyngd av ansvar och åtaganden, men utan att det plågar honom. Det stämmer bra med hans inre karaktär, och han behöver leva ett disciplinerat liv, knutet till tradition och till sin historia. Gentemot fadern förhåller han sig välartat och följer traditionerna, vilket han trivs förträffligt med.

       med Uranus, når många djupa insikter som både stimuleras av hans inre, andliga jag, och utvecklar det. Hans liv är en väg mot fördjupad kunskap, att utveckla sitt inre och inse vad det är att finnas till. Hans strävan är att via lärdom närma sig sitt inre och förenas med sin ande. Med fadern känner han stor andlig gemenskap och får många riktigt kloka råd.

       med Neptunus, är på djupet den originella människan med många infall, drömmar och flödande fantasi, allt i lyckligt uttryck av hans inre väsen. Han har många lustiga vägar att uttrycka och närma sig sitt inre. En konstnärsande. Med fadern är förhållandet fantasifullt och stimulerande, även då de är långt från varandra.

       med Pluto, är i sitt inre något av ett magiskt väsen som kan räkna med många drastiska, mystiska upplevelser som knuffar honom i närmare kontakt med hans inre. Världens drama och livets plötsliga förändringar skänker alla ett slags näring åt hans inre, ledtrådar för honom och hans roll i livet. Varje gång det händer något stort eller dramatiskt i livet, märker han att han kommit sin far närmare. Det stödet sviker aldrig.


Månens trigoner

månen

       med Merkurius, är den som inte har den minsta svårighet att uttrycka sina känslor så att de blir både begripliga och hanterliga för andra. De har en lätthet och rörlighet som rimmar bra med hans medvetandes förtjusning över det emotionella och vilja att dela med sig av det. Med sin mor kan han prata och skoja och må riktigt bra.

       med Venus, är innerligen kärleksfull, fylld av ömma känslor för hela sin omvärld. Han attraherar andra på det starkaste vis, med längtan inom sig själv och längtan smittad på andra. Att älska är stort i hans liv, och han hanterar kärleken med varlig hand. Sin mor är han innerligt bunden till, de älskar varandra högt och förtjust.

       med Mars, har en plötslighet i känslolivet, så att känslorna ofta uttrycker hans vilja både märkbart och övertygande. Vad han vill är som ett inre behov, och övertygelsen närs ständigt av hans emotionella jag. Han är konstruktiv för att han behöver vara det. Med sin mor är han aktiv och energisk, de gör mycket ihop. Hon väljer alltid hans sida när han hamnar i bråk.

       med Jupiter, har ett känsloliv som är mottagligt för och som får många impulser. Det växlar ofta och fyller hans liv med mängder av upplevelser. Utan att behöva anstränga sig nämnvärt lever han ett liv rikt på engagemang och har lätt att finna utlopp för sina behov. Med modern har han flitig och händelserik kontakt, och de hjälper varandra till framgångar.

       med Saturnus, tar sitt känsloliv på stort allvar, och det emotionella är fast länkat till det som rör plikter, ansvar och tradition. Han behöver riter och vanor, en länk med sin omvärld och det förflutna. Känslor är inget att ta lätt på. För honom är människan i hög grad ännu ett djur med många djuriska drifter och behov, som ska hållas hårt. Förhållandet till modern är respektfullt och traditionsbundet, precis som han själv vill ha det.

       med Uranus, har ett känsloliv som skänker många insikter. Det emotionella gör honom nyfiken och han använder det för att utforska sin värld. Att känna världen är lite grann att kunna den. Han har starka behov av att förstå, en nyfikenhet som är starkare än hos de flesta. Sin mor hämtar han många klokheter ifrån, hon förstår honom mycket bättre än han själv gör.

       med Neptunus, har ett underligt känsloliv fullt av sublimeringar och undertryckta drifter, eller drifter utlevda på ett ovanligt sätt. Hans drömmar och fantasi sysslar allra mest med hans emotionella jag och håller sig till det. Han känner stark inspiration även inför mindre impulser, och har ett behov av att leva livet lite på låtsas. Sin mor har han ständigt i drömmarna och de har en inspirerande inverkan på varandra, även på avstånd.

       med Pluto, har känslor som tveklöst följer efter i de vågor och dalar som kan komma bra plötsligt i livet. Hans liv är dramatiskt och det passar honom. Orädd, sugen på fara, mystik och storslagenhet. Hans emotionella jag behöver starka impulser för att reagera. Hur det än gungar på havet är hans mor där, som ett allt starkare stöd för varje ny kris.


Merkurius trigoner

Merkurius

       med Venus, förekommer inte, eftersom de aldrig är längre från varandra än 76°.

       med Mars, har en förmåga att alltid kunna uttrycka sig så att andra förstår och blir övertygade. En utmärkt debattör. Han tycker om att munhuggas och är uppkäftig, men brukar sällan ta saker så allvarligt att han blir ordentligt förbannad.

       med Jupiter, har fallenhet för främmande språk, så många som möjligt, och hittar alltid sätt att göra sig begriplig på, eller att själv förstå andra. Han behöver förändringar, både stora och små, och står inte ut med en monoton vardag. Han är lyckosam och mycket lättsam i sitt sätt. En gladlynt typ med muntert uppträdande.

       med Saturnus, uppträder servilt, behärskat och med ett nästan högtidligt språk som han bemödar sig om att uttala korrekt. Han yttrar sig med försiktighet, medveten om hur mycket ord betyder, men låter å andra sidan inte allvaret gå för långt eller formen ges för stor betydelse.

       med Uranus, är intelligent på flera plan, har en hjärna som verkligen arbetar och når allehanda kunskaper som han inte har någon svårighet att förmedla till andra. Han är bra på att lära sig och att lära ut, så att de mest komplexa ting blir begripliga. Har stort ordförråd.

       med Neptunus, uttrycker sig annorlunda, originellt och spontant. Han fantiserar livligt, även i umgänget, och tycker väl inte att sanningsenlighet är den värdefullaste dygden. Utvecklar sitt eget språk, berättar målande och dagdrömmer gärna.

       med Pluto, lever i ett drama som han verkligen kan uttrycka inför andra. Det krävs i och för sig inte mycket för att han ska tycka att fantastiska ting har hänt, men vad som än sker har han en förmåga att våga närma sig, kommentera och relatera till det. Han kan foga sig till nyheter utan problem, och ser spänning och äventyr i den gråaste vardag.


Venus trigoner

Venus

       med Mars, har en kreativ och en konstruktiv förmåga som i högsta grad är varandra behjälpliga och ger honom stor förmåga att skapa ting av både omfattning och skönhet. Mildhet och styrka kompletterar varandra elegant hos honom.

       med Jupiter, är lyckosam i kärlek och kan vänta sig många behagfulla upplevelser, likaväl som han får många chanser att odla och ge uttryck för sin kreativitet — och i hög grad smaka frukten av sitt eget skapande arbete. Motgångar är sällsynta i hans liv.

       med Saturnus, tar kärleken på allvar, visar den största trogenhet och vilja att i sitt liv anpassa sig till de gamla formerna för deras höga värdens skull. Han känner ansvar och plikter, men inte betungande utan med glädje och optimism. Har lätt för renlevnad.

       med Uranus, har en imponerande mental klarhet, lätt för att resonera, förstå och leda analysen långt, utan att huvudet tyngs och känns besvärat. Han har forskartalang och sinne för hur verkligheten hänger ihop, en förståelse som aldrig blir cynisk, utan bottnar i optimism. Både i kreativitet och kärlek visar han insiktsfullhet och mognad.

       med Neptunus, är konstnärligt begåvad, med ett flöde av inspiration, av aldrig sinande fantasi och skaparkraft. Han berör det som syns och det som inte syns, verklighet och drömmar, med samma förtjusning och ger allt lyster. Det finns en önskan att göra verkligheten overklig.

       med Pluto, är den som med varlig hand kan skapa drama och drastiska förändringar i livet, utan att det skadar vare sig honom eller hans omgivning särdeles. Han förtjusas av mystiken och magin, visar själv en god hand med dessa, och ser det goda i krafter som andra skulle kalla onda. Han verkar i mycket för en ny, bättre värld, och lyckas åtminstone för egen del rätt bra.


Mars trigoner

Mars

       med Jupiter, har en iver att få saker gjorda och att pröva på nya ting, som livet ofta låter honom ge uttryck för. Han är hetsig och otålig, vill att allt ska gå fort, och har förmåga att snabbt klara av de flesta uppgifter.

       med Saturnus, har något bistert över sig, så att han lever ett kärvt liv med stora krav på sig själv och andra, men inte utan att det känns befogat och leder till stor kompetens. Han har kapacitet, en stränghet som kommer ur rättrådighet, och klarar det största ansvar.

       med Uranus, letar efter fast kunskap och vill veta det mesta. Han har viljekraft och kapacitet att gräva sig djupt ner i krångliga frågor och tolererar inte att saker lämnas outredda.

       med Neptunus, har aningen bisarr smak för det groteska och det lite skrämmande. Han lever gärna farligt och tycker om att verka hotfull, men det mesta håller sig inom det antydda eller behärskade. Hans fantasi är honom till god hjälp vid problemlösning. Att pröva djärva grepp och lyckas genomföra dem ligger för honom.

       med Pluto, lever ett liv så dramatiskt att man knappt tror att det är sant. Drastiska förändringar, som han gärna själv med kraft framkallar, upp och ner och stort tumult. Han är farlig för sin omvärld, men själv nästan osårbar inför allt han kan ställa till med.


Jupiters trigoner

Jupiter

       med Saturnus, är en kombination av variation och tradition. Han har ett fast grepp om det som ligger i arv och historia men ändå en förmåga att pröva på nytt och söka sig bort, utan att riskera att rubba den fasta grund han står på. Varje nyhet befäster denna grund i hans ursprung, och stimulerar honom till fortsatta upplevelser.

       med Uranus, förkovrar sig ständigt och i största omfattning. Hans liv är fullt av berikande erfarenheter som får honom att mogna in i en synnerligen god förståelse av vad tillvaron är, och av de fält av den han speciellt intresserar sig för. Han får många insikter och vägleds av sin visdom i att välja nya vägar.

       med Neptunus, är drömmaren och den fantasirika, som inte sitter särskilt fast i den konkreta verkligheten. Han drömmer sig bort för jämnan och har inte mycket intresse för den grå vardagen. Hans liv är också fullt av upplevelser som stimulerar fantasin.

       med Pluto, lever ett liv fyllt av lyckosamma, dramatiska förändringar och skeenden. Det är upp och ner, hit och dit, i många väldiga utbrott, men mestadels till hans egen klara fördel. Det är ibland nästan som om makterna är med honom.


Saturnus trigoner

Saturnus

       med Uranus, närmar sig klokheten och visdomen så mycket det går. Hans liv är en ständig förkovran, en lärdom av alla kunskaper som mänskligheten utvecklat och alltjämt utvecklar. Han blir klok som få, och hanterar detta med ansvar och disciplin. Etik och ideologi ägnar han sig mycket åt.

       med Neptunus, har ett sinne tyngt av allvarsdrömmar och dunkla fantasier. Han kan ofta svartmåla, och upplever det okända som farofyllt. Det är inte så att han lider, men allvar härskar inom honom. Riter och symbolik är centrala i hans liv.

       med Pluto, har den starkaste kontakt med livets och dödens gränstrakter, tanken på återfödelse och den dolska mystiken i tillvaron. Livet innehåller dramer som inte alltid låter honom förbli oskadd. Det kan bitvis vara smärtsamt, men han känner verkligen att han befinner sig mitt i allt det magiska som tillvaron består av.


Uranus trigoner

Uranus

       med Neptunus, har intuition och fantasi som leder honom mot allt större klarheter i livet. Hans tankar bollar med samma lätthet med det möjliga som med det omöjliga, och han har en förmåga att koppla ihop de två till ett sammanhang. Han tänker originellt och hjälps att förstå av fantasi och drömmar. En inspirerad människa med tanke bakom sina infall.

       med Pluto, kommer mycket nära kunskapen om livets allra hemligaste och heligaste, knuffad fram på vägen mot verklig insikt av ett dramatiskt liv som bjuder rika möjligheter att reflektera över och betrakta tillvarons alla mekanismer, ibland nästan bakom kulisserna. Ett liv av mental utveckling, förbi tidigare kända gränser.


Neptunus trigon

Neptunus

       med Pluto, lever i det närmaste mitt emellan liv och död, mellan det som finns och det som inte finns. I hans värld existerar inga fasta gränser mellan dröm och verklighet. Det är fyllt av dramatik som han själv i fantasin förstärker eller framkallar, och genom att det undermedvetna är så pass öppnat, tål han mycket av den dramatik han kan vänta sig.


Aspekterna i horoskopet


Konjunktioner

Oppositioner

Trigoner

Kvadraturer

Sextiler

Ett exempel


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu