Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planeternas konjunktioner

Inre krafter förenade

Aspekten konjunktion i tusch av Stefan Stenudd.


Den främsta av aspekterna är konjunktionen, det vill säga när två planetpunkter — eller fler — ligger mycket nära varandra.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       Konjunktionen skiljer sig också från de övriga aspekterna i det att de inverkande planeterna i viss grad förlorar sina specifika kvaliteter och smälter samman till ett slags syntes, ett nytt tillstånd där kraften är större och annorlunda än summan av de inverkande planeterna.

       Det är som om de sammansmälter till ett nytt slags planetpunkt, som innehåller de ingående planeternas anlag, men dessutom sitt eget särdrag. Detta särdrag är i och för sig en konsekvens av planeternas anlag, men i en förlängning som gör det till mer än en blandning av dem.

       En konjunktion är en självklar tyngdpunkt i ett horoskop, men i högre grad än för andra aspekter gäller det att observera var zodiaktecknens och husens gränser går.

       Eftersom varje planetpunkt rör sig över zodiaken med olika hastighet, skiljer det betydligt på hur ofta de kommer i konjunktion med varandra. Sker det ofta har de mest en individuell karaktär i horoskopet, sker det sällan är deras betydelse gemensam för större grupper eller hela generationer.

       Om gränsen mellan två stjärntecken eller mellan två hus skiljer planeterna åt, är det inte helt riktigt att tala om en konjunktion, även om de ligger nära varandra. Då blir det mer fråga om en blandning av planeternas egenskaper, utan konjunktionens extra kraft. Ligger de dock så pass nära varandra som 2° eller mindre, då bör de ändå räknas som en konjunktion — där det efterliggande stjärntecknet eller huset har huvudrollen, då stjärntecken och hus är starkare i sin början än i sitt slut.

       Eftersom konjunktionerna har sina egna egenskaper, framsprungna ur planeternas syntes, ger jag i genomgången av planeternas konjunktioner ett nyckelord till var och en, vilket är tänkt att göra det lättare för läsaren att associera till dess särdrag. Men man måste hålla i minnet att konjunktionen förblir ett halvt mysterium, som endast när det satts i hela horoskopets sammanhang kan hoppas på att förklara sig.


Ascendentens konjunktioner

Ascendenten

       med Medium Coeli (nyckelord: ytlighet) förekommer inte, eftersom dessa två punkter inte uppträder så nära varandra, men skulle innebära en människa som identifierar sig själv helt med den roll han spelar, den han utger sig för.

       med solen (självupptagenhet) är en som lever för det intryck han gör på andra och nästan verkar finnas till just för vad hans gestalt innebär för andra. Att vara till, utan att nödvändigtvis göra något av det. Dessa människor brukar anses ha en entydig men stark personlighet. De är vad de är, och ingen kan tro att något skulle kunna ändra på det. Han är osedvanligt lik sin far.

       med månen (sinnlighet) ger intryck av att vara en impulsiv känslomänniska, som har mycket lätt att uttrycka sina känslor och sinnesstämningar, och väldigt svårt för att dölja dem. Han kan verka bräcklig i och med detta, men folk avundas honom det självklara sätt på vilket han alltid får utlopp för vad som än trycker i det inre. Han är på många sätt sin mor upp i dagen.

       med Merkurius (rollspel) är den som nästan verkar sakna en fast personlighet, som kastar mellan attityder som om han hade ett oristat inre. Hans anpassningsbarhet är snabb och lättsam och få miljöer hämmar honom eller får honom att känna sig som en främling.

       med Venus (vänlighet) är den angenäma bekantskapen som folk tycker om att ha i närheten, för att han verkar vilja bara väl och har en definitiv charm som få kan stå emot.

       med Mars (hetsighet) har ett kvickt temperament som oroar andra, men även en handfasthet i sitt uppträdande som eliminerar många hinder och ger ett intryck av duglighet och resurser. Han kan verka hotfull, så folk undviker att gå honom emot.

       med Jupiter (framgång) ger intryck av att klara livet med glans och aldrig tyngas av motgångar. Den världsvane, glättige och ymnige, som sällan fastnar i livets trivialiteter. Han behöver inte vara framgångsrik i realiteten, men gör alltid det intrycket. Sorger verkar inte fastna på honom.

       med Saturnus (bestämdhet) är den fasta gestalten med högljudda principer och viss bisterhet som betvingar omgivningen och ger honom stor auktoritet i andras ögon. Han känns definitiv och uppfattas av många som dolskt hotfull, ungefär som en ålderdomlig fadersgestalt.

       med Uranus (klokhet) ger intryck av djup kunskap och insiktsfullhet, så att folk räknar med att han vet långt mer än han alltid ger uttryck för. Han uppträder mycket belevat och sansat, så att människor räknar med hans visdom utan att han behöver uttrycka den. Andra vill gärna följa hans åsikt.

       med Neptunus (originalitet) är människan som är alldeles uppenbart annorlunda, skyr alla typer av uniformering och sätter en heder i att uppträda oberäkneligt. Han är full av antydningar och outtalade ting. Överraskar ofta. Inspirerande genom allt det man känner lurar under ytan.

       med Pluto (ombytlighet) intar klara, ibland nästan extrema attityder och vill ofta till exempel ansluta sig helt och fullt till trender, moden eller subkulturer i samhället. Ändå kan han ofta byta alltigenom och förändra sin attityd och sina attribut från topp till botten, så att man aldrig säkert vet från den ena stunden till den andra hur han ser ut eller uppträder. Det finns även något ödesmättat över hans gestalt, ett slags besatthet av svårtydd sort, en dramatik och oförutsägbarhet.


Medium Coelis konjunktioner

Medium Coeli

       med solen (självkännedom) har en mycket god förståelse för vem han själv är och vad som är hans innersta väsen, eller hans arv. Han identifierar sig i hög grad genom sina medfödda egenskaper och tror inte mycket på miljöns betydelse som karaktärsdanare. Han tycker att han verkligen är sin fars själsfrände.

       med månen (egenkärlek) har i viss mån ett narcissistiskt drag, fördjupar sig gärna i egna känslor och ser dem som essensen i sitt väsen. Behov och törst är det primära för honom, och han ser sig som ett mycket sinnligt väsen. Han tycker sig ha riktigt mycket gemensamt med sin mor.

       med Merkurius (spiritualitet) ser sig som en kvick och umgängesglad person med fallenhet för språk. Han är trygg i sällskap och är övertygad om att kunna "ta" folk rätt. Likaså lägger han stor vikt vid sig själv som den tänkande människan, den vars intellekt styr hans handlande.

       med Venus (narcissism) är den förste att falla för sin egen charm, och alldeles övertygad om sin begåvning för det mesta — särskilt för konst och livets ljuva. Han vill alla väl och är säker på att vara en inspiration och en närmast helande faktor i sitt umgänge.

       med Mars (självöverskattning) har en mycket hög bild av sin förmåga, visar otålighet och anser sig ha rätt till det. Han tar sig själv mycket på allvar, vill gärna vara överlägsen och ställer stora krav för egen del. Han sätter en ära i att visa konsekvens och fasthet.

       med Jupiter (tursamhet) känner sig mer än nöjd med sitt liv och lyckligt lottad, tror att motgångar inte kan drabba honom. Han ser variation och förnyelse som nycklar till sitt eget väsen och anser sig nästan vara fri från ärvda egenskaper eller fasta karaktärsdrag.

       med Saturnus (kompetens) ser sig själv som en auktoritet med oomtvistlig kompetens, och lägger på sina axlar ett stort ansvar över sig själv, sin omvärld och andra människor. Han tycker att han vet vad som är rätt och fel, och vad som borde vara. För honom är livet en rad av plikter, och arvet från historien det allra väsentligaste.

       med Uranus (självinsikt) har en upplyst bild av sig själv som människa, och sin roll i tillvaron. Hans tankar far långt och umgås med vida begrepp, och detta är för honom själva livets kärna — att förstå tillvaron, hela tillvaron.

       med Neptunus (självillusion) har en förvirrad bild av sig själv som mest spinner runt allt det han skulle kunna vara, allt som inte kommer till uttryck, och vad som skulle ske om inte om hade varit. Han är inte alls säker på vad som är verkligt, och lyssnar noga till drömmarnas språk.

       med Pluto (magi) har den allra mest mystiska bild av sig själv, och kopplar sig långt mer till tillvarons storheter än till familj och vardag. Han ser livets heliga kedja av födelse och död, och är övertygad om sin egen väldiga betydelse. Viss om sitt unikum och om sitt livs djupa innebörd.


Solens konjunktioner

solen

       med månen (fruktsamhet) är en förening av det faderliga och det moderliga och därför mycket fruktsam. Han är ett på djupet intuitivt väsen, frodig och ymnig, sinnlig och naturlig. Han har stor livskraft och aptit på det mesta. Känslorna är djupt förankrade och spelar en väsentlig roll. Hans far och mor är ett innerligt sammangjutet par och väldigt lika, så han har stora problem med att göra sig fri från dem — om han alls vill.

       med Merkurius (intellektualism) är i grunden den tänkande varelsen som sätter största vikt vid ordet, talat som skrivet. Han lever nästan uteslutande i sitt medvetande, med en lätthet över hela sitt väsen som även kan verka ytlig. Det är en rörlig människa som i det närmaste lever genom sitt umgänge — munter och kvicktänkt. Med sin far älskar han att prata och utbyta åsikter, som de oftast delar helt.

       med Venus (kreativitet) har en förkärlek för kärlek och för skapande i skönhetens stjärntecken. En frid vilar i honom, som smittar av sig och är något av batteriet bakom hans livslust och optimism. Sprider behag omkring sig och visar talang för många ting. Han verkar vara så ofördärvad att man kan tro att han inte har drabbats av livets våndor. Han känner en värme inför sin far och de kommer alltid bra överens.

       med Mars (dominans) är den verkligt kraftfulla människan, burdus och påträngande, med stor förmåga till handling. Inga hinder är för stora. Han kan verka aggressiv och farlig, angelägen om respekt, men hans resurser är imponerande när de vänds rätt. Han är stolt över sin far men också mycket stursk mot honom. De slåss mot varandra men ännu hellre mot resten av världen.

       med Jupiter (expansion) har inte en samlad karaktär eller ett enhetligt jag, utan verkar nästan vara spridd över hela sin värld. Han är omsluten av en rörelse utåt, den verkligt extroverta, och hans inre är rymligt och föränderligt som världsrymdsvakuum. En fri ande. Kontakten med fadern är riklig och äventyrlig, de har massor gemensamt och stora framgångar i vad de företar sig i duo.

       med Saturnus (auktoritet) har stor myndighet, den största pliktkänsla och både vilja och förmåga att ta på sig ansvar. Han är i grunden en allvarlig människa som ser livet lite som ett ansvarsfullt bärande av livets gåva från alla föregående generationer till alla kommande. Har pondus, bestämdhet och röner den största respekt. Förhållandet till fadern är strängt, hårt reglerat men också stadigt.

       med Uranus (upplysning) är den insiktsfulla, den som når visshet och förståelse för de mest komplexa ting, framför allt genom att på något vis vara mycket klar över sig själv och sin egen personlighet och betydelse. Han känner sig själv och har därför de bästa förutsättningar att se klart i vår komplicerade värld. Han känner stor tankens gemenskap med sin far och får mycket ut av att med honom diskutera de riktigt stora frågorna i livet.

       med Neptunus (fantasi) är människan som inte sitter särskilt fast i det vi brukar kalla verkligheten. Han drömmer och fantiserar med nästan samma övertygelse som andra läser tidningar, och tycker inte alls att klara gränser existerar mellan vad som är och vad som kunde vara. Fantasifull, spontan och svårbegriplig — rymmer långt mer än vad som syns på ytan. Förhållandet till fadern är förvirrande och oklart. De kan ha en nästan telepatisk kontakt, även om de inte träffas ofta.

       med Pluto (katastrof) har något ödesmättat över sig. Det är som om makter av okänd sort med fördel verkar genom hans person, och han kan nästan förvandlas till hela sitt väsen när han går igenom livets olika faser. Han är annorlunda på ett sätt som skrämmer en del, har kraft till att begå de mest definitiva handlingar, och hyser inom sig en tyngd och ett mysterium som gör att han förmår underverk eller katastrofer. En dramatisk människa. Med fadern upplever han stor dramatik, deras relation är utsatt för plötsliga förändringar och överraskningar.


Månens konjunktioner

månen

       med Merkurius (attraktion) är synnerligen stimulerande i umgänge, med lätt och glatt sinnelag och en hög grad av impulsivitet. Hans känslor är snabba i antågande och avsked, sällan särskilt tunga, och han har inte svårt för att uttrycka dem. Han har även en god portion intuition inom vardagliga områden. Med modern pratar han ofta och mycket, de tänker i hög grad på samma sätt.

       med Venus (älsklighet) är i högsta grad sinnlig och kärleksfull, med sällan sinande ömhet för sig själv och andra. En mild varelse som de flesta vill ha nära sig. Hans känsloliv är berikande inte bara för honom själv, och han har en förtjusning över att finnas till som yttrar sig i behag och behagfullhet. Modern älskas över allt annat, och det är tveksamt om han någonsin vill frigöra sig från henne.

       med Mars (svårmod) har ett hetsigt temperament, blossar upp och får små utbrott — inte alltid av förklarliga skäl. Han är svår att ha att göra med, även för sig själv, men har en emotionell glöd som även attraherar och förtjuser. Det svåra humöret visar även kraft och oräddhet. Han har ett krävande och intensivt förhållande till modern, de tävlar om herraväldet men ännu hellre tillsammans mot resten av världen.

       med Jupiter (frigjordhet) har svävande lätta känslor, som växlar oftare än vinden och flyger långa vägar. Han vill gärna uppleva det ena och andra, exotiskt och omväxlande. Sällan fångas hans känslor för någon längre tid i en stämning eller till ett objekt. Han kan även ha svårt att känna något starkt nog för att därmed lära känna sig själv, vilket gör honom lite vilsen. Kontakterna med modern är många och händelserika, de har tur i allt vad de företar sig ihop.

       med Saturnus (hämning) är återhållsam med känslorna och upplevandet, hämmad och aningen dyster. Han förhåller sig med största självuppoffring till förväntningar och kutym — släpper sällan fram sina behov, eller visar ens vad han känner. Det inre ska tyglas, kanske rent av späkas, så han äger stor självdisciplin. Förhållandet till modern är pliktfyllt och närmast högtidligt. De högaktar varandra.

       med Uranus (intuition) är insiktsmänniskan, som lyssnar helt till vad det inre och känslorna säger, och däri har en god guide. Hans upplevelser är starka och rikliga i alla situationer, han drar lärdom av allt som sker honom och lyssnar lyhört till både egna och andras känslor. Han är delikat i sitt sätt och full av förståelse. Med sin mor kan han diskutera de djupa frågorna i livet, de förstår varandra när ingen annan begriper vad de pratar om.

       med Neptunus (inbillning) har ett inre som gärna rusar iväg med honom, till dagdrömmar eller fantasiföreställningar som känns verkliga, och visar ett sällan sinande flöde av känslor i skiftande former. Han upplever långt mer än vad man kunde anta av vad som sker honom, och inom honom sker långt mer än vad som kommer fram. En drömsk människa med många och komplicerade behov. Förhållandet till modern är kryptiskt och lite underligt. De kan ha en närmast telepatisk kontakt, fast de sällan träffas.

       med Pluto (dunkelhet) ter sig närmast obegriplig för andra, en mystisk figur vars kraftfulla känslor kan svänga på ett ögonblick, ungefär som hos en manodepressiv. Han upplever i de banalaste situationer tillvarons djupa undertoner och uttrycker sig mycket dramatiskt, gärna överraskande. Tycker om att chockera både sig själv och andra. Med modern är relationen drastiskt ombytlig och oförutsägbar.


Merkurius konjunktioner

Merkurius

       med Venus (elegans) har ett sofistikerat sätt fullt av grace, och vårdar sitt tal noga. Han kan vara både vänlig och mycket diplomatisk, har klar begåvning för språk, tal och skrift, och har lätt för att lära och minnas, även om han inte nödvändigtvis eftersträvar den djupare förståelsen. Kreativ inom det teoretiska, men inte alltid så tålmodig.

       med Mars (övertygelse) argumenterar ofta och gärna, sätter en heder i att uttrycka sig klart, exakt och redigt, och vill gärna vara färdigdefinierad och bestämd. Han har språklig begåvning och använder den, inte utan ansträngning, till förkovran och ökad lärdom, aningen otåligt. Han är bitsk, men det varar inte så länge och är inte så allvarligt menat. En vass tunga och ett skarpt intellekt.

       med Jupiter (idérikedom) sprudlar av idéer, originella, djärva, långsträckta, och har den snabbaste tanke. Han hastar till stimulans av sinnena och mot nya intryck, uttrycker sig gärna och ofta, med ledighet och till andras uppskattning, i tal och skrift. Strävar efter att lära sig många olika språk. Han är rastlös, spontan och skicklig i att improvisera, men koncentration har han svårt för.

       med Saturnus (grubbleri) är aningen mollstämd i sitt tänkande, reflekterar ofta och djupt i långa kedjor, men är inte snabb till att meddela sig. Han håller gärna tyst, och vid tal försöker han verkligen vara precis och säga väsentligheter. Han är en skarpsynt iakttagare, men inte någon vidare humorist. Uppträder nästan alltid med ett allvar, vare sig det är motiverat eller inte. Han har svårt att ta lätt på något, men kan verkligen koncentrera sig och visa ihärdighet.

       med Uranus (subtilitet) har en enorm abstraktionsförmåga och en intelligens som kan nå häpnadsväckande långt. Han kan vara mycket svårbegriplig för andra, men man anar att hans tankar har värde och sanning. En iakttagare av teoretiska samband och en odlare av visdom. Hans tänkande dominerar honom i hög grad och kan göra honom svårtillgänglig eller kanske världsfrånvänd i andras ögon. Kontemplation är hans vardagstillstånd.

       med Neptunus (irrationalitet) är full av fantasi och underliga infall, tänker i ovanliga banor och kan nå de mest överraskande slutsatser. Han hittar på och gör om, uttrycker sig på sitt alldeles egna vis, med ett innovativt, kanske lite kryptiskt språk. Ändå sker långt mer inom honom, av lustiga tankar och mängder av föreställningar, än han visar utåt.

       med Pluto (nytänkande) är djärv i tanke och uttryck, tänjer på gränserna och vill med sitt språk beröra vad det inte räcker till. Han ser magi i tanke och språk, vill nyskapa, förändra och färga det till något som stämmer med vad han känner. Kan bli så gott som obegriplig, eller väldigt suggestiv och spännande i sitt uttryck. Vardagen är för honom ingen vardag, och umgänget en plats för dramatik. Kan förställa sig. Han tänker helst revolutionerande.


Venus konjunktioner

Venus

       med Mars (sexualitet) är laddad av erotiska spänningar, där det inte alltid är lätt att hålla isär det manliga och det kvinnliga. Han har stor skaparkraft, så stor att det alltid kliar i honom att ge uttryck för den. Över allt han gör och uttrycker finns en spänning, vilken ständigt inspirerar och aktiverar både honom själv och andra. Han är mycket sensuell.

       med Jupiter (lättsamhet) skuttar lekfullt genom tillvaron och strör glädje omkring sig. Få ting tar han särskilt allvarligt. Även om sådana ting finns, sviker honom aldrig förmågan att rycka sig loss och söka nya vägar. Han har en förmåga att reda ut härvor, mer genom att slingra sig ur dem än att bena upp dem. Han är mycket lyckosam, och detta sprider sig även över omgivningen. Man undrar om det någonsin kan gå honom illa — eller om något skulle lyckas dämpa hans goda humör.

       med Saturnus (omvårdnad) är trofast och pålitlig, känner ett stort ansvar att bli till nytta och hjälpa till, men det finns en dyster ton över hans verk, ett stänk av allvar, eller av misslyckande — bara ett stänk, som mest höjer värdet av det han gör. Kvalitet är ett närmast heligt begrepp för honom, och han finner fasta, stilrena former för sitt uttryck. Kapabel i det han utför.

       med Uranus (inspiration) handlar på ingivelse och når imponerande ting på det viset. Han är kreativ som få och skapar saker med både skönhet och värdefullt innehåll. Han kan föda nyttiga ting ur långsträckta tankar och analyser. En stark livsgnista bor i honom och en varm känsla av gemenskap med en större helhet. En estet.

       med Neptunus (konstnärlighet) har den mest flödande fantasi och huvudet bubblar av hundratals drömmar, i sömn såväl som i vaket tillstånd. Inför verklighetens alla myriader detaljer och variationer, kan han se och uppleva ännu fler variationer av sådant som kunde vara. Han älskar att förvränga verkligheten och trixa med den, i tanken och i uttryck, är drömsk och spontan intill förvirring. Allt omkring honom vill han dekorera, och alla enkla former vill han komplicera. En inspirerande människa.

       med Pluto (nyskapande) har förmågan att på mjuka vis förvandla sin värld så som man inte trodde var möjligt. Han umgås med underliga krafter och inspirationskällor, men aldrig med annat än en godhetston. Han har stor förmåga med de subtilaste redskap och där han dragit fram är sällan sig likt efteråt, nästan alltid med andras goda minne. Han är kreativ med sikte på storverk, och gör ibland med sådan lätthet vad man trodde vara omöjligt, att andra kallar honom trollkarl.


Mars konjunktioner

Mars

       med Jupiter (rastlöshet) har en oerhörd aktivitetslust och det bräckligaste tålamod, så det finns sällan varken tid eller rum nog för honom att breda ut sig över. Han griper sig an det ena och andra med frenesi, men byter nästan omedelbart till något annat. Ändå följer honom möjligheterna, så han får långt fler än de flesta, och i hans gnista finns förmågan att raskt uträtta vad som för andra tar betydligt längre tid.

       med Saturnus (krav) frestar på andra med sin väldiga bestämdhet och en anstrykning av maktfullkomlighet. Han uppträder oerhört dominant, ställer väldigt höga krav och sätter sin egen förmåga mycket högt. Han är förvisso kompetent och väldigt resursrik, men andra brukar tycka att han närmast manglar omgivningen med sina uttryck. Han är aldrig helt nöjd och kan sällan slappna av helt. Kraven är minst lika stora på honom själv och det händer att han leder sig farligt nära bristningsgränsen, som hos honom ligger ovanligt högt. Han har den fastaste moral och är inte rädd för att uttala domar eller utmäta straff.

       med Uranus (förverkligande) är vansinnigt konstruktiv, med den största förmåga inom alla fält som intresserar honom. Hans pådrivningskraft är stor, liksom hans övertalningsförmåga, och med glädje löser han de svåraste problem. Vad helst för idéer han kan få brukar han lyckas förverkliga, och fast han har en inre iver kan han om nödvändigt mobilisera även tålamod. Han är klok och analytisk, med djup förståelse även för mycket komplexa eller abstrakta sammanhang.

       med Neptunus (excentricitet) har många underligheter för sig, och smak för ovanligheter som andra ofta undviker. Man skulle kunna kalla honom en aning bisarr. Även om andra är mystifierade av honom, är han klar över sig själv och lyckas realisera det mesta av de underliga hugskott han får. Han har den vitalaste fantasi, vilda drömmar och ett påträngande sätt med det han gör.

       med Pluto (destruktivitet) har den största lust till att omstörta och rasera, kosta vad det vill, och en skrämmande kraft. Han vill vara ödesdiger och verkar mer än skrämmande på andra. Farlig som en mina. Hans destruktiva, orädda förmåga är en resurs som få vågar använda sig av, fastän det ofta skulle kunna låta sig göras. Han är dristig som få, och ofantligt dramatisk i det han gör. Äventyraren, trotsaren.


Jupiters konjunktioner

Jupiter

       med Saturnus (alienation) har en tung, dominerande faktor av sin personlighet upptagen med dess egen cirkelgång. Det är som om ordning och kaos smält samman i honom, en paradox som skapar förvirring och förundran. Han är ett slags magnet eller tyngdpunkt i sin omvärld, utan att han själv eller andra förstår varför. Man anar storhet i honom och det finns ögonblick när den bevisar sig, men den låter sällan förklara sig. Han kan så gott som allt, men kraften är för stor och för ogripbar för att vara bekvämt hanterlig.

       med Uranus (världsfrånvändhet) lever långt borta i sina egna, obegripliga sfärer. Han har en kraft som drar intresset bort från vardagen, tanken vill vandra, meditera på ett djup som sällan berör verkligheten. Sinnet far bort och återvänder inte, som om han svävade ovanför tillvaron. Han når vida insikter och är bekant med hela kosmos, men det går inte att översätta till mänskligt språk.

       med Neptunus (innovation) är den verkliga nytänkaren, uppfinnaren och den som sprudlar av idéer och originella infall — kanske inte alltid realistiska, men i alla fall inspirerande. Han färdas långt i fantasin, dagdrömmer och fantiserar flödande. Det är en inspirerad människa, med många lättvunna möjligheter att tillfredsställa sina visioner. Han splittrar gärna upp verkligheten i absurditeter och lustifikationer och har ett stort mått lekfullhet.

       med Pluto (föränderlighet) är aldrig densamme från ena stunden till den andra. Allt ska förändras, göras om, bytas, i ett oändligt kretslopp. Hans personlighet innehåller mångskiftande egenskaper. Både hans inre och yttre värld kastas från en ytterlighet till en annan, utan att det verkar skada honom eller blir varaktigt. Han är ganska splittrad och det kan vara förvirrande att leva nära honom. Stora omdaningar kommer till honom och han går igenom dessa med en smidighet och hastighet som verkligen överraskar.


Saturnus konjunktioner

Saturnus

       med Uranus (visdom) når djupa kunskaper av bestående värde och utstrålar fundamental visdom. Han har visshet om många ting som är fördolda för de flesta, och lever i en färd mot allt djupare förståelse av hela tillvaron. Få ting är så komplicerade att de står över hans förmåga att lära sig. Det finns en fasthet i de insikter han erövrar, som gör dem övertygande även när de inte är sanna. Man kan tro att han är sanningen själv, eftersom hans tänkande och vetande strålar av sådan tyngd och auktoritet. Ändå tenderar han att begränsa verkligheten och måla den i smått dystra toner. Allvarsamhet och filosofi.

       med Neptunus (groteskeri) är främmande, lite svårmodig och kanske depressiv. Han grunnar på dunkla ting och fyller sina sinnen med upplevelser som inte alltid är så behagliga. Fantasin kretsar gärna runt bistra ting som hör det beklämmande livet till. Han har den tydligaste känsla av kontakt med vårt ursprung och traditionerna, hyllar ritens betydelse och ser ofta framtiden som hotfull.

       med Pluto (ockultism) umgås nära med alla världar bortom det kända, behärskar ritual och besvärjelse och förtjusas av de dunkla sidorna i tillvaron och människornas förflutna och ursprung. Han är drastiskt och skoningslöst definitiv både mot sig själv och omvärlden. Han umgås gärna med all sorts magi och vill på alla plan vara den avgörande, den slutgiltiga. För honom är världen styrd av karmiska lagar, och han känner deras verkan och struktur mycket nära.


Uranus konjunktioner

Uranus

       med Neptunus (klarsynthet) har förmåga att se och uppfatta det sublima, outtalade och fördolda. Han når insikter som knappt är begripliga ens för honom själv, har den rikaste fantasi och drömmer sanndrömmar. Såväl vad som finns bakom det skönjbara, som vad som inte alls finns, står lika klart för honom. Hans uttryck är fascinerande. Han kan vara världsfrånvänd, men inom honom flödar upplevelserna bländande och engagerande.

       med Pluto (astral) har verkligen insikter om det grundläggande inom filosofi och religion. Inom sig själv är han så förandligad att verklighetens gränser närmast upphört att gälla. Han förnyar vetenskapens paradigm, själva grunden för vårt vetande och vår verklighetsuppfattning. I honom föds nytänkandet, och med den största nyfikenhet beskådar han livets mening och söker närma sig den. Gudsbegreppet omfamnar han och söker begripa eller formulera.


Neptunus konjunktion

Neptunus

       med Pluto (metamorfos) är den som — genom fantasi och minnet av allt som varit — förnyar sig, sitt släkte, sin ras och sitt samhälle. Det är en födelse, sällan utan smärta och plåga, av en ny mänsklighet — först obetydligt, i det fördolda, som sedan långsamt erövrar världen och blommar ut. Alla möjligheter är öppna, men i stadig kontakt med sin historia väljer han en väg och en form för sin förvandling, och antar den gestalt som är adekvat. Han låter det gamla samhället dö ut, och odlar det spirande nya.


Aspekterna i horoskopet


Konjunktioner

Oppositioner

Trigoner

Kvadraturer

Sextiler

Ett exempel


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu