Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Planetpunkternas aspekter

Vad de betyder i horoskopet

Planetpunkternas aspekter

I det följande beskrivs kortfattat var och en av de fem viktigaste aspekterna mellan samtliga horoskopets planetpunkter.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       När det gäller så pass dynamiska ting som aspekter, är det särskilt viktigt att inte binda sig helt och hållet till de exempel på tolkning som jag ger, utan se dem endast som försök till att hastigt teckna det centrala i varje aspekts väsen.


Dynamik

En aspekt innebär alltid en kommunikation eller ett förhållande mellan de krafter som de inblandade planeterna representerar. Planeterna kan här sägas vara speciella drivkrafter eller delar av jaget i personen. Aspekterna visar då hur de förhåller sig till varandra.

       Eftersom här inte finns plats för att utveckla listan även med de olika zodiaktecknens och husens inverkan på varje enskild aspekt, aktar jag mig för att föra in element som hör dessa till i tolkningskommentarerna. I horoskopet är det planeterna som visar vilka krafter som agerar, aspekterna hur de förhåller sig till varandra, placeringen i zodiaken vilka särdrag de har och husen var de kommer till uttryck.

       Säg till exempel att en person har månen i Lejonet i första huset i sextil med Jupiter i Vågen i tredje huset. Månen är det emotionella, själiska jaget och i Lejonets stjärntecken blir det ståtligt och väl synligt. En människa med ett innerligt förhållande till sig själv. Placerad i första huset är denna egenskap tydlig i personens yttre. En själfull, aningen självupptagen gestalt, med en ståtlig, sensuell utstrålning. Jupiter är det expansiva, utåtriktade jaget, som visar på framgång och berikande skeenden. I Vågen är denna kraft i balans och lugn, så att få ting sker plötsligt, men har pålitlighet och varaktighet — och en logisk följd. I tredje huset betyder det ett rikt umgänge av många vänner och flertalet möjligheter till breda kontakter, likaså ett förnöjsamt, harmoniskt vardagsliv.

       Sextilen mellan månen och Jupiter visar då att den ganska attraktiva gestalten stimulerar och stimuleras av det fridfulla umgänget. Personens charmerande yttre lockar nya vänner och hjälper till att bevara de gamla, och vänkretsens lojalitet gör personens uppträdande ännu stoltare och öppnare. En aspekt som berikar det emotionella livet och skänker tjusning åt vardagen.

       Ungefär på det sättet kan man resonera vid tolkning av hela horoskopet. Men i det följande tas alltså bara hänsyn till planeterna och aspekterna, varför långt ifrån ens så mycket kan sägas. Astrologi är alltid en övning i upptränad intuition, där kunskaperna bör sjunka djupt ner i medvetandet, som ett stöd åt associationerna — inte som ett lexikon att slå upp varje horoskopets faktor i.


Varaktighet och frekvens

Det skiljer oerhört mycket på hur lång tid aspekter varar och hur ofta de uppträder, vilket man bör ha i minnet när man tolkar deras betydelse i ett horoskop. En aspekt mellan till exempel Neptunus och Pluto kan vara i fem år eller mer, men ascendentens aspekter försvinner inom loppet av några minuter, så att de som är födda bara några minuter från varandra — som tvillingar — kan ha helt olika aspekter. Det innebär naturligtvis att snabba aspekter har en högst personlig betydelse, men de långsammare är gemensamma för en hel generation.

       Sorterade från den snabbaste till den långsammaste planetpunkten är aspekters varaktighet ungefär som följer, om man räknar med en tolerans om 4° (så att till exempel en sextil är allt mellan 56° och 64°). Aspekten träder då i kraft vid det ena gradtalet och ur kraft när den passerat det andra, i vårt fall en förflyttning på 8°.

       Det är förstås den snabbaste planetpunkten som avgör tidslängden på en aspekt, men om båda punkterna rör sig åt samma håll på zodiaken — vilket förstås är det vanligaste — kan detta förlänga tiden en del. Två planeter med ungefär samma hastighet kan behålla en aspekt betydligt längre än den angivna tiden.

       Tabellen nedan gäller planeternas medelhastighet. Den varierar en smula för dem allihop men inte så mycket att siffrorna här kan bli radikalt annorlunda.


Aspekters varaktighet vid en tolerans om 4°

PLANETPUNKT  

VARAKTIGHET

ascendenten

Medium Coeli

solen

månen

Merkurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

30 minuter

30 minuter

15 timmar

3 dagar

4 dagar

8 dagar

12 dagar

3 månader

8 månader

2 år

5 år

5 år


       Har man med en långsam aspekt att göra måste större hänsyn tas till placeringen i hus än till aspektens allmänna karaktär, vilken är gemensam för alla födda inom aspektens tidsrymd. Husgränserna rör sig däremot kvickt, så de blir mer personliga.

       Hur ofta aspekter uppträder, deras frekvens, säger också en del om deras betydelse. Detta är förstås också en följd av planetpunkternas snabbhet, och slutsatsen som ska dras av det är av samma slag som ovan. De aspekter som uppträder ofta är personliga och ganska vardagliga till sin karaktär. De som dyker upp väldigt sällan har en kulturell betydelse, och påverkar en hel generation, så att civilisationen formas efter denna aspekt under den tid generationen förvaltar den. Långvariga aspekter med de yttre planeterna i solsystemet sätter sin prägel på hela epoker.

       Här är en tabell över hur länge det dröjer mellan planeternas konjunktioner. Siffrorna är förstås desamma för oppositionernas frekvens, eftersom även oppositionen bara sker en gång per varv runt zodiaken. För övriga aspekter blir det dubbla mängden, eftersom dessa kan bildas på två sidor om den långsammare planetpunkten.


Tid mellan planeternas konjunktioner

ascendenten  

1 dygn för samtliga planeter

MC

1 dygn för samtliga planeter

solen

1 år för samtliga planeter

månen

1 månad för samtliga planeter

Merkurius

2 månader för Venus, 1 år för övriga

Venus

1 år för samtliga långsammare planeter

Mars

cirka 2 år för samtliga långsammare planeter


 

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

20 år

14 år

35 år

13 år

32 år

160 år

12 år

31 år

130 år

487 år


       Notera det lustiga i att de yttre långsamma planeterna tar längre tid på sig mellan aspekterna med sådana som rör sig närmare deras hastighet, än med sådana som rör sig betydligt långsammare. Det går förstås fortare att varva en löpare som nästan står stilla i banan.

       Den allra sällsyntaste konjunktionen Neptunus-Pluto inträffade senast mellan juli 1891 och maj 1893, då den ägde rum runt 8° Tvillingarna. Det gav en generation av nydanare främst inom kommunikationens område, såväl i språk som i andra uttrycksformer. Alla dessa massmedia som nu översvämmar oss, och fortsätter att slå sina egna rekord, bör ha haft sin upprinnelse i denna generation. Det är alltså inom detta område som vår tid och de kommande generationerna ser de största revolutionerna. Det har vi ju förstås lagt märke till.

       De sista decennierna av 1900-talet var det inte fullt så sällsynta konjunktioner som inträffar: Uranus-Neptunus i Stenbocken (februari — oktober 1993) var den märkvärdigaste. I mitten på 60-talet möttes Uranus och Pluto i Jungfrun. Dessa båda Uranusaspekter har förstås sin inverkan, mest på materiell och teknisk förnyelse eftersom de båda skett i jordtecken.

       Av övriga aspekter är det sextilen Neptunus-Pluto som utmärker sig. Men den har kommit titt och tätt under andra hälften av 1900-talet, eftersom planeterna rört sig med ungefär samma hastighet genom zodiaken. Man bör ändå observera att vid konjunktionen Uranus-Neptunus 1993 befann de sig alltså även i sextil med Pluto, så de tre långsammaste planeterna var allihop sammanknutna av aspekter.

       Observera också att det är inte alla aspekter som är möjliga. Ascendenten och Medium Coeli kan aldrig bilda konjunktion eller opposition med varandra, då skulle själva himlen rasa ihop. Venus och Merkurius kommer aldrig riktigt långt ifrån varandra eller från solen, i det geocentriska perspektivet, eftersom deras banor går innanför jordens.


Obefintliga aspekter

ascendentenkonjunktion och opposition med Medium Coeli

Medium Coelikonjunktion och opposition med ascendenten

solenallt annat än konjunktion med Merkurius och Venus

Merkuriusallt annat än konjunktion med solen, allt annat än konjunktion och sextil med Venus

Venusallt annat än konjunktion med solen, allt annat än konjunktion och sextil med Merkurius


Planetkrafterna

Som ett stöd för resonemangen i det följande, vill jag här först sammanfatta vad de olika planetpunkterna representerar i en persons horoskop. Det är alltid frågan om inre krafter, anlag eller resurser, ungefär som om människan var behäftad med tolv olika jag, eller motivationer. Varje handling, varje uttryck för att en människa finns till, görs genom någon av dessa kraftpunkter.

       I varje stund av nuet lever naturligtvis alla tolv punkterna och agerar, skapar, handlar såväl individuellt som i olika kombinationer och grupperingar. Det kan någorlunda liknas vid en orkester med tolv instrument. Varje instrument spelar hela tiden sina egna melodier, med sitt eget, specifika ljud. Ibland är deras spel tyst och omärkligt, ibland högt och dominerande. Några instrument spelar ihop i ljuv harmoni, andra spelar nästan utan kontakt med övriga, eller disharmoniskt. Aspekterna visar då hur instrumenten fungerar ihop.

       Men för att återgå till instrumenten, planetpunkterna, som är horoskopets hörnstenar, tillåter jag mig att repetera deras egenskaper för att bättre kunna visa hur de beter sig i kombination med varandra i olika aspekter.


Planetpunkterna i horoskopet

Ascendenten        Ascendenten, AC, visar på det yttre jaget, den mask som förevisas omgivningen, men som med tiden blir en så självklar del av personligheten att den är ett så sant jag som något annat. Man kan inte heller välja ett yttre jag helt fritt efter infall och mål, utan detta tar sin form i enlighet med vem man i övrigt är och hur ens inre ser allt. Andra planetkrafter i aspekt med ascendenten skiner igenom i det yttre, vare sig man vill eller ej.

Medium Coeli (MC)        Medium Coeli, MC, är den man själv tror att man är, hur man uppfattar sig själv och sitt väsen. Dess aspekter visar även på vad man tror är ens egna huvudsakliga uttryck och talanger, vilka delar av sig själv man lättast ser, eller vilka man vantrivs med, bekämpar eller vägrar att erkänna.

Solen        Solen är det andliga jaget, det inre, grundläggande, såsom fröet. Den är inte nödvändigtvis tydligast och starkast i karaktären, men den ligger bakom allt som en grundläggande livsenergi och något av en kodnyckel till hela personligheten. I aspekt agerar solen mest som en förstärkare av den andra planetkraften, men också i ett vagt, omedvetet förhållningssätt till den. Här sägs också en del om förhållandet till fadern.

Månen        Månen är det själfulla, emotionella jaget, som kan liknas vid det djuriska. Personligheten uttryckt i behov, lustar, sinnesstämning. Detta är föränderligt och angeläget i det korta perspektivet, men sällan i det längre — om det inte alldeles förträngs. I aspekt skapas starka sympatier och antipatier gentemot den andra planetpunkten i aspekten. Här sägs också något om förhållandet till modern.

Merkurius        Merkurius är det ytliga medvetandet, det vardagliga tänkandets jag. Inte någon tung post i personligheten, utan mer en resurs, en anpassning till omvärlden, såsom till exempel språket och talet. I aspekt gäller också denna formbarhet och lätthet. Merkurius är sällan den dominerande i en aspekt.

Venus        Venus är det kreativa jaget och den inspiration som brukar kallas kärlek. Härifrån kommer den förtjusning och delikata omsorg som uttrycker sig i begåvning eller gott handlag. Aspekter med Venus är sällan riktigt nedriga, det går liksom inte. Men de positiva aspekterna är verkligt behagliga.

Mars        Mars är det konstruktiva jaget, det som via aggression och den mer otyglade kraften förmår att såväl bygga upp som rasera. Den inre eld som kan bränna både en själv och andra, men som har stor kapacitet. Mars vill gärna dominera och väga över i aspekter med andra planeter, vilka de än är. Ofta märks också Mars mest i dem.

Jupiter        Jupiter är det expansiva jaget, eller förmågan till lycka. Hos astrologin är lyckan en inre resurs som Jupiter visar på. Välgångens och framgångens jag, den utåtriktade kraften. Sällan blir en aspekt med Jupiter någon black om foten, men den märks mycket och ofta.

Saturnus        Saturnus är det ansvarskännande jaget som håller fast i traditionerna och uppfyller plikt eller skyldigheter i ett större och längre perspektiv. Disciplinen och samvetet. Aspekter med Saturnus är alltid tunga att bära, de gör saker och ting komplicerade.

Uranus        Uranus är det högre tänkandets jag, insikt och förståelse för de stora tingen. Det filosofiska eller religiösa tänkandet, långt närmare till kosmos än till vardagen. Aspekterna blir därför abstrakta, har inte alltid begripliga uttryck och resultat.

Neptunus        Neptunus är fantasins jag, det undermedvetna och drömmen. En outsinlig inre källa till inspiration för allt som inte finns, för konst eller känslor som inte kan kopplas till djuret människan. Aspekter med Neptunus verkar därför ofta i det fördolda, ger inspiration och subtila resultat.

Pluto        Pluto är förvandlingens jag, metamorfosen från ett till ett helt annat. Kontakten med världar bortom denna, födelsen och döden som en ständig kraft inuti människan. En makt vars verkan kan vara både plötslig och definitiv. Aspekterna är därför alltid små varningsklockor, där tyngden nästan alltid ligger på Pluto, i alla fall när det verkligen gäller.


Aspekterna i horoskopet


Konjunktioner

Oppositioner

Trigoner

Kvadraturer

Sextiler

Ett exempel


NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu