Allt om horoskop och astrologi
av Stefan Stenudd

MENY
STJÄRNTECKEN
HOROSKOP
TEST


Ställ och tolka ditt horoskop

Medeltidens världsbild, enligt Flammarion på 1850-talet.
Medeltidens världsbild, enligt Flammarion på 1850-talet.


Förord till Internetutgåvan

Ställ och tolka ditt horoskop har i olika utgåvor funnits sedan 1979. Den senaste upplagan trycktes 1991 och tog sedermera slut, den också. Man borde väl trycka en ny upplaga — och det blir kanske gjort när väl nästa millennium tagit sin början, eller så — men dessförinnan kunde jag inte motstå denna publicering på Internet.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor.
Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.

       World wide web är vid första påseende en helt annan sak än bibliotek och bokhandlar, eller för den delen enskilda individers egna bokhyllor, men kärnan är sig lik — datortekniken till trots: text för läsning. Så var så god och läs.

       Hela boken är här med ett undantag, som är ett erkännande åt en styrka som boken inte delar med Internet — den handgripliga reciprociteten. Numera finns flera hemsidor där besökaren smidigt kan få sitt horoskop uträknat, så i stället för de omständliga tabeller och formler som tyngde bokutgåvan ges här några länkar till sådan service. Det är så mycket enklare.

       Därmed har läsaren inte någon större ansträngning mellan sig och sitt horoskop — intill det är dags för tolkningen. Förvisso erbjuds även sådana på nätet, formaliserade ting som mer eller mindre raffinerat pusslar ihop textstumpar. Mer kan det inte bli.

       Naturligtvis är det också vad denna text på ett ungefär erbjuder — textstumpar om de många komponenter som i alla upptänkliga kombinationer utgör horoskopet — men Ställ och tolka ditt horoskop vill i såväl Internetutgåvan som i de föregående bokutgivningarna ge läsaren instrument till att inte blott pussla ihop dessa fragment, utan lära känna dem och själv tillämpa dem på tolkningen av horoskopet. Det är först då som astrologin har något intressant att berätta — när den för att låna Zolas ord betraktas genom ett temperament.

       Mycket nöje!

Stefan Stenudd
1999


Förord till 1991 års utgåva

Under hela 80-talet har mina två böcker om astrologi, Ställ ditt horoskop och Tolka ditt horoskop, nått en smickrande spridning och hedrande användning bland astrologiintresserade i vårt land. Så vitt en stor mängd läsare låtit mig förstå, har böckerna blivit något av standardverk i ämnet.

       Det var därför med stor förtjusning jag beslöt mig för att revidera och aktualisera dem inför nya upplagor, nu när de gamla tagit slut. Eftersom de båda böckerna hör intimt ihop vore det underligt att inte passa på tillfället att slå ihop dem till en. Jag tror att innehållet på detta sätt blir mycket överskådligare för läsaren.

       Vidare har jag utvecklat tabelldelen avsevärt, så att det nu är betydligt lättare att räkna ut sitt horoskop — lekande lätt, faktiskt — och dessutom blir resultatet mer exakt. Det är nu också möjligt att ställa korrekta horoskop för människor födda utanför Sveriges gränser, samt att se om planeter befinner sig i retrograd eller ej.

       Vid genomgången av texten har jag inte heller kunnat avhålla mig från att putsa på innehållet och skriva till en del, som tidigare var för kortfattat eller helt saknades — till exempel kapitlet om Sveriges horoskop.

       Jag hoppas att den nya, sammanslagna och utökade versionen av astrologiböckerna ska möta lika vänligt gehör hos läsarna.

1991


Förord till 1982 års utgåva:
Tolka ditt horoskop

Den här boken är tänkt som en fortsättning på min tidigare utgivna bok i ämnet astrologi, Ställ ditt horoskop. Det är dock inte så att läsaren måste vara bekant med den för att kunna tillgodogöra sig innehållet i den här skriften — däremot bör man vara någorlunda insatt i astrologin för att ha riktig nytta av den.

       I Ställ ditt horoskop visade jag hur man upprättar ett horoskop och gav en enkel vägledning i hur det kan tolkas. Den grunden utelämnar jag därför här. Tolka ditt horoskop presenterar utförligare vissa viktiga delar av hur ett horoskop tolkas. Framför allt går jag in mer på aspekterna och deras betydelse.

       Likaså ägnar jag en hel del sidor åt partnerhoroskop, det vill säga tekniken att jämföra två personers horoskop och därmed få en astrologisk bild av deras relation.

       Kapitlet om solen i horoskopet kräver varken förkunskaper eller att man har upprättat ett komplett horoskop med alla planeter, hus och aspekter. Häri analyseras soltecknet, det stjärntecken man sägs vara född i, utförligare. Detta är gjort dels för att ge den oinvigde en chans att få ett litet smakprov på hur astrologin resonerar och fungerar, dels för att ge den mer initierade läsaren ett prov på hur ett astrologiskt resonemang kan föras och utvecklas. Man får heller inte glömma att soltecknet är av stor betydelse i varje horoskop, om än långt ifrån så ensamt avgörande som tidningshoroskopen antyder.

       Jag vill gärna också uppmärksamma kapitlet Vad ska man tro? Det dryftas mycket om astrologins tillförlitlighet — huruvida det är skrock och humbug eller en universell sanning. Mig tycks det som om debatten är en aning inflammerad, så jag försöker i detta kapitel reda ut begreppen en smula. Frågan om astrologins tillförlitlighet är naturligtvis central och får i vår tid en allt större aktualitet. Vi måste därför sträva efter att på ett förnuftigt och dogmfritt sätt föra vårt resonemang.

       Jag vill här också passa på att tacka för alla de läsarkommentarer jag fått med anledning av min förra bok. Det är glädjande att ha med en så pass aktiv läsekrets att göra, och det är mig en stor hjälp i min fortsatta behandling av ämnet astrologi, det outsinliga.

1982


Förord till 1979 års utgåva:
Ställ ditt horoskop

När man talar om astrologi brukar man oftast syfta på den typ av horoskop som finns i dags- och veckotidningar. Ingenting kunde vara felaktigare, ty astrologin är en mångtusenårig vetenskap, långt mer komplex och sofistikerad än dessa tidningsspalter antyder.

       De flesta har en bestämd åsikt om astrologi — antingen tror man på den, eller inte alls — men alltför ofta grundar sig ståndpunkten på dessa ytliga kunskaper. Det stjärntecken man sägs vara född i, soltecknet, är bara en av hundratals faktorer som det verkliga horoskopet består utav.

       Ordet horoskop är grekiska och betyder bild av timmen, vilket syftar på att det verkliga horoskopet är en tvådimensionell avbildning av hur stjärnhimlen såg ut, sedd från jorden, vid tidpunkten för någons födelse. Där representerar varje planet, varje stjärntecken och flera andra delar sin bit av helheten. Denna helhet, horoskopet, sägs ge en symbolisk bild av karaktären och personligheten hos den människa som horoskopet upprättats för.

       Genom årtusendena har denna symbolvetenskap växt och utvecklats och den bär med sig många frukter från fjärran, forna kulturer. Det vore något av en skymf mot våra förfäder att förkasta eller ignorera astrologin, bara för det intryck som tidningarnas förenklingar ger. Nej, även skeptikern torde finna värde i att tränga lite djupare in i ämnet, för att förstå de principer och teorier om hur tillvaron fungerar som ligger bakom.

       Avsikten med denna bok är att på ett lättfattligt sätt presentera astrologins grundelement och visa hur man på enklast möjliga vis själv räknar fram, upprättar och tolkar ett horoskop — så att envar som vill, utan att behöva engagera sig i alltför tidsödande studier, själv ska kunna pröva det gamla systemet.

       Boken är därför långt ifrån komplett — man kan fråga sig om det över huvud taget är möjligt att göra en uttömmande framställning om hela astrologin. Jag har i stället riktat in mig mer på att göra ämnet lättbegripligt och hanterligt för nybörjaren, än att nödvändigtvis försöka fånga alla nyanser och varianter som ämnet rymmer.

       Förhoppningsvis ska boken ge läsaren ett bra grepp om astrologin. Hur den fungerar, hur den resonerar och vad den bygger på. Bakom alla dess element ligger tusenåriga filosofiska principer och teorier om hur verkligheten är beskaffad. Att förstå astrologin är i hög grad en fråga om att ana dessa principers logik.

       Horoskopet är astrologins absolut främsta, nästan enda, uttryck och arbetssätt. Därför koncentrerar sig boken runt detta och baseras på hur man arbetar med horoskopet. Jag vågar slå fast att innan man själv har prövat att upprätta och tolka ett horoskop vet man inte vad astrologi är för något.

       Astrologin är som vetenskap inte exaktare än att det skiftar väldeliga mellan olika astrologers tolkningar och värderingar. Se därför inte påståendena i boken som några absoluta sanningar eller fasta teser, utan mer som förslag att utgå ifrån, när du själv arbetar dig fram till egna åsikter.

       En grundstomme, mycket viktig att hålla i minnet, är att astrologin resonerar om metafysiska sammanhang, som möjligen — men inte alltid — avspeglar sig i den materiella verkligheten. Horoskopet sägs beskriva människans inre andliga, själsliga, mentala karaktär. Hur denna karaktär sedan manifesterar sig i vardagslivet — det visar inte horoskopet direkt, utan det är i högsta grad en tolkningsfråga för den som läser horoskopet. Det finns för varje karaktär tolkningar som är mer eller mindre troliga, naturligtvis, men det är aldrig så att det bara finns ett enda alternativ. Samma anlag kan visa sig på många olika sätt, och här i boken ges förslag på sådana uttryck och manifestationer som är troliga — men de är inte de enda möjligheterna.

       Man bör tänka nyanserat och flexibelt, speciellt när det gäller att översätta astrologins abstrakta sammanhang till den konkreta verkligheten.

1979

NÄSTAAndra böcker av mig


Homo rudis och världens uppkomst, av Stefan Stenudd.

Homo rudis och världens uppkomst

Skapelsemyternas innehåll och mönster, samt hur de har tolkats genom århundradena, av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Nu även som Kindle ebok på Amazon.

Tao te ching, av Lao Tzu — översatt och kommenterad av Stefan Stenudd.

Tao te ching, taoismens källa

Den kinesiska klassikern om stillsamhetens livsvisdom enligt Lao Tzu, i svensk tolkning med utförliga förklaringar av Stefan Stenudd. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.Meny


Allt om ditt stjärntecken och vad det säger om dig enligt astrologin:

Symbolen för Vädurens stjärntecken.Väduren


Symbolen för Oxens stjärntecken.Oxen


Symbolen för Tvillingarnas stjärntecken.Tvillingarna


Symbolen för Kräftans stjärntecken.Kräftan


Symbolen för Lejonets stjärntecken.Lejonet


Symbolen för Jungfruns stjärntecken.Jungfrun


Symbolen för Vågens stjärntecken.Vågen


Symbolen för Skorpionens stjärntecken.Skorpionen


Symbolen för Skyttens stjärntecken.Skytten


Symbolen för Stenbockens stjärntecken.Stenbocken


Symbolen för Vattumannens stjärntecken.Vattumannen


Symbolen för Fiskarnas stjärntecken.FiskarnaStjärnteckentest

Vilket stjärntecken är du mest lik?


Stjärntecken för alla datum

Räkna ut ditt astrologiska stjärntecken exakt.


Sveriges NATO-horoskop

Astrologisk analys av den svenska anslutningen till NATO.


Allt om horoskop och astrologi

Hela boken Ställ och tolka ditt horoskop online.

Förord


Astrologins beståndsdelar


Solen i horoskopet — ditt stjärntecken


Horoskopets kombinationer


Planeterna i zodiaken


Ascendenten (AC) och husen i zodiaken

AC i Väduren

AC i Oxen

AC i Tvillingarna

AC i Kräftan

AC i Lejonet

AC i Jungfrun

AC i Vågen

AC i Skorpionen

AC i Skytten

AC i Stenbocken

AC i Vattumannen

AC i Fiskarna


Planeterna i husen


Aspekterna i horoskopet


Tolkning av horoskopet


Några tolkningstekniker


Partnerhoroskop


Gör det själv


Efterord


Horoskop för nya millenniet

Astrologiska förutsägelser för hela 2000-talet, samt utförliga beskrivningar av hur astrologisk tolkning av Sveriges och hela världens horoskop går till.


Om Cookies och GDPR


My Astrology Site in English


Complete Horoscope

Complete Horoscope

My English website about true classical astrology and the complete horoscope, with many examples and explanations.


Mina andra hemsidor

På svenska:

Stenudd.se

Taoismen

Blogg

In English:

Stenudd.com

Tarot Card Meanings

I Ching Online


Mina astrologiböcker

Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd

Ställ och tolka ditt horoskop

Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.

Horoskop för nya millenniet

Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet och handledning i hur mundan astrologi går till. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.


Your Health in Your Horoscope, by Stefan Stenudd.

Your Health in Your Horoscope

Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Capricorn Zodiac Sign, by Stefan Stenudd.

Capricorn Zodiac Sign

Stefan Stenudd's book on the astrological meanings of the star sign Capricorn, its personality traits, compatibility with other signs, archetype, and on and on. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.


Stefan Stenudd

Stefan Stenudd


Om mig
Jag är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Jag är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyternas tankemönster. Klicka på bilden för att komma till min hemsida.

Astrologi.nu — allt om astrologi, horoskop och stjärntecken.


© Stefan Stenudd, astrologi.nu